Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Procesja ku czci św. Stanisława

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Zbli­ża się uro­czy­stość św. Sta­ni­sła­wa, Bisku­pa i Męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Pol­ski i Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej. Przy­go­to­wu­je­my się do niej, prze­ży­wa­jąc nowen­nę ku czci Świę­te­go Patro­na, odpra­wia­ną przy Jego gro­bie w kró­lew­skiej kate­drze na Wawe­lu i we wspól­no­tach para­fial­nych. Kul­mi­na­cyj­nym punk­tem tej uro­czy­sto­ści będzie tra­dy­cyj­na pro­ce­sja z Wawe­lu na Skał­kę w nie­dzie­lę 12 maja, z udzia­łem Epi­sko­pa­tu Pol­ski. Pro­ce­sja wyru­szy o godz. 9.00. (…) Niech jak naj­licz­niej­szy udział w pro­ce­sji ku czci św. Sta­ni­sła­wa, głów­ne­go Patro­na Pol­ski, będzie świa­dec­twem naszej doj­rza­łej wia­ry i patrio­ty­zmu. Zjed­nocz­my się we wspól­nej modli­twie o pomyśl­ność dla naszej Ojczy­zny. Dzię­kuj­my Bogu za bło­go­sła­wio­ne owo­ce, dobie­ga­ją­cej koń­ca w Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, Pere­gry­na­cji Obra­zu Jezu­sa Miło­sier­ne­go oraz reli­kwii świad­ków wia­ry – św. Sio­stry Fau­sty­ny i bł. Jana Paw­ła II. Pro­śmy o Jego kano­ni­za­cję. Przez wsta­wien­nic­two świę­tych Patro­nów bła­gaj­my Boga, aby gor­li­we zaan­ga­żo­wa­nie w dzie­ło nowej ewan­ge­li­za­cji prze­ni­ka­ło życie para­fial­ne, spo­łecz­ne i poli­tycz­ne.

Frag­ment zapro­sze­nia do udzia­łu w pro­ce­sji ku czci św. Sta­ni­sła­wa BM, 22 IV 2013 r.