Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (22)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Jeśli Mnie kto miłu­je, będzie zacho­wy­wał moją naukę” (J 14,23). Miłość – to nie są sło­wa, choć­by naj­pięk­niej­sze. Nie jest to chwi­lo­we wzru­sze­nie, ale wier­ność, ofiar­ność i odda­nie. Pan Jezus pod­kre­śla, że miłość wzglę­dem Nie­go wyra­ża się w zacho­wa­niu Jego nauki. Mał­żon­ko­wie swo­ją miłość wyra­ża­ją w przy­ję­ciu i prze­strze­ga­niu Ewan­ge­lii, szcze­gól­nie w życiu mał­żeń­skim i rodzin­nym; są nią wier­ność i tro­ska o trwa­łość, o świę­tość sakra­men­tal­ne­go mał­żeń­stwa, otwar­cie na życie dzie­ci, tro­ska o ich wycho­wa­nie. Zacho­wu­jąc naukę Jezu­so­wą umac­nia­my miłość do Nie­go. Pan Jezus ostrze­ga: „Kto Mnie nie miłu­je, ten nie zacho­wu­je słów moich” (J 14,24). „Ojciec mój umi­łu­je go, i przyj­dzie­my do nie­go, i będzie­my w nim prze­by­wać” (J 14,23). Jeste­śmy podob­ni do Boga, stwo­rze­ni na obraz i podo­bień­stwo Boże. Bóg w Trój­cy Świę­tej miesz­ka w nas od Chrztu świę­te­go. To zamiesz­ki­wa­nie Boga w nas nazy­wa­my łaską uświę­ca­ją­cą. Człon­ko­wie rodzi­ny powin­ni nie tyl­ko się sta­rać żyć w sta­nie łaski, uświę­ca­jąc rodzi­nę, ale – sło­wem, przy­kła­dem, poświę­ce­niem, ofia­rą – win­ni trosz­czyć się o życie w łasce swe­go mał­żon­ka, dzie­ci, star­sze­go poko­le­nia. W rodzi­nie jed­ni dru­gich zachę­ca­ją do spo­wie­dzi, modli­twy, Komu­nii świę­tej, ostrze­ga­ją przed grze­chem, upo­mi­na­ją, pod­trzy­mu­ją na duchu i trosz­czą się, by nie pro­wa­dzi­li sie­bie do grze­chu kłam­stwa, oszu­stwa, nie­trzeź­wo­ści, nie­czy­sto­ści, zło­ści, pychy i poni­że­nia. Pan Jezus obie­cu­je uczniom Ducha Świę­te­go: „A Pocie­szy­ciel, Duch Świę­ty, któ­re­go Ojciec pośle w moim imie­niu, On was wszyst­kie­go nauczy i przy­po­mni wam wszyst­ko, co Ja wam powie­dzia­łem” (J 14,26). Trze­ba przy­po­mi­nać przy­się­gę mał­żeń­ską i łaskę Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa, uro­dzi­ny i Chrzest – szcze­gól­nie w rocz­ni­cę ślu­bu czy Chrztu. Przy­po­mnie­nie jest też otwar­ciem się na moc Bożej łaski. „Pokój zosta­wiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwo­ży ser­ce wasze ani się nie lęka” (J 14,27). W wie­lu ser­cach i w wie­lu rodzi­nach nie ma poko­ju, lecz wie­le trwo­gi, lęku. Pan Jezus nie­sie pokój. „Musi­my na nowo odkryć smak kar­mie­nia się sło­wem Bożym” (Por­ta fidei, 3).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Roz­wa­żę sło­wa Pana Jezu­sa: „przyj­dzie­my do nie­go i będzie­my w nim prze­by­wać”; „Do nie­go: do ser­ca, do rodzi­ny, do domu…”.