Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Dz 15,1–2.22–29; Ap 21,10–14.22–23; J 14,23–29

Duch Święty nauczy was wszystkiego

Fot. ks. Z. Pytel

Jezus powie­dział do swo­ich uczniów:
Jeśli Mnie kto miłu­je, będzie zacho­wy­wał moją naukę, a Ojciec mój umi­łu­je go, i przyj­dzie­my do nie­go, i będzie­my w nim prze­by­wać. Kto Mnie nie miłu­je, ten nie zacho­wu­je słów moich. A nauka, któ­rą sły­szy­cie, nie jest moja, ale Tego, któ­ry Mnie posłał, Ojca. To wam powie­dzia­łem prze­by­wa­jąc wśród was. A Pocie­szy­ciel, Duch Świę­ty, któ­re­go Ojciec pośle w moim imie­niu, On was wszyst­kie­go nauczy i przy­po­mni wam wszyst­ko, co Ja wam powiedziałem.Pokój zosta­wiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwo­ży ser­ce wasze ani się nie lęka. Sły­sze­li­ście, że wam powie­dzia­łem: Odcho­dzę i przyj­dę znów do was. Gdy­by­ście Mnie miło­wa­li, roz­ra­do­wa­li­by­ście się, że idę do Ojca, bo Ojciec więk­szy jest ode Mnie. A teraz powie­dzia­łem wam o tym, zanim to nastą­pi, aby­ście uwie­rzy­li, gdy się to sta­nie.
Roz­wa­ża­nie
W Wie­czer­ni­ku, wobec zbli­ża­ją­cych się trud­nych godzin męki i śmier­ci, Jezus mówi o poko­ju, któ­rym pra­gnie napeł­nić ser­ca swo­ich uczniów. Prze­ka­zu­jąc dar poko­ju wzy­wa, by ucznio­wie nie ule­ga­li trwo­dze. Nie mogą oni prze­wi­dzieć, co wyda­rzy się już za chwi­lę. Być może nawet zupeł­nie zapo­mnie­li o tym, co otrzy­ma­li. Ale Jan, uważ­ny uczeń, zacho­wał w pamię­ci sło­wa Mistrza. I on jeden wytrwał, miał odwa­gę sta­nąć pod krzy­żem. Bo pokój pły­ną­cy z wia­ry jest w sta­nie poko­nać natu­ral­ny lęk, któ­ry towa­rzy­szy czło­wie­ko­wi w trud­nych chwi­lach, pozwa­la się­gnąć po to, co po ludz­ku jest nie­osią­gal­ne.