Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Modlitwa jest najbezpieczniejszym sposobem na rozpoznanie woli Bożej

Ks. Abp Józef Micha­lik Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, Metro­po­li­ta Prze­my­ski

Trze­ba modlić się o powo­ła­nia. Tro­ska o powo­ła­nia powin­na roz­kła­dać się na całe nasze życie, bo to jest nasza spra­wa, żeby Kościół miał do dys­po­zy­cji ludzi cał­ko­wi­cie odda­nych, świę­tych. (…) Nawią­zu­jąc do ewan­ge­licz­nej zachę­ty Pana Jezu­sa, by pro­sić o żni­wia­rzy zale­cam modli­twę – nawet tym, któ­rzy nie chcą wybie­rać życia kapłań­skie­go lub zakon­ne­go. Pan Bóg będzie wie­dział, co zro­bić z two­ją modli­twą, jeśli nie sobie, to komuś wymo­dlisz to powo­ła­nie. (…) Modli­twa jest naj­bez­piecz­niej­szym spo­so­bem na roz­po­zna­nie woli Bożej, bo nie łamie niczy­je­go sumie­nia i do nicze­go nie zmu­sza, a jed­no­cze­śnie roz­wi­ja kon­takt z Panem Bogiem. Powo­ła­nie daje Pan Bóg, a czło­wiek ma je usły­szeć. Z regu­ły wszy­scy, któ­rzy są powo­ła­ni, usły­szą to Boże wezwa­nie, jed­nak nie­któ­rzy odda­lą je, bo czło­wiek pozo­sta­je wol­ny.

Frag­ment wypo­wie­dzi w związ­ku z Tygo­dniem Modlitw o Powo­ła­nia, 22 IV 2013 r.