Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

System, który zrywał więzi

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Jestem w peł­ni świa­do­my, że ten zaszczyt, jaki mnie
dzi­siaj spo­ty­ka, zawdzię­czam w pierw­szym rzę­dzie Ojcu Świę­te­mu Jano­wi Paw­ło­wi II. (…) Przy­szły Papież ponad trzy­dzie­ści lat swe­go doj­rza­łe­go życia kon­fron­to­wał się z tota­li­tar­nym sys­te­mem komu­ni­stycz­nym jako pasterz – jako ksiądz i biskup. Uwa­żał, że ide­olo­gia mark­si­stow­ska jest szko­dli­wa, ponie­waż zawie­ra­ła w sobie błąd antro­po­lo­gicz­ny. Budo­wa­ła wizję świa­ta i czło­wie­ka pozba­wio­ne­go fun­da­men­tu, źró­deł i korze­ni. Pozba­wio­ne­go nadziei. Ide­olo­gia komu­ni­stycz­na dzie­li­ła anta­go­ni­stycz­nie spo­łe­czeń­stwo na obce sobie kla­sy. Tak zwa­na dyk­ta­tu­ra pro­le­ta­ria­tu w rze­czy­wi­sto­ści ozna­cza­ła dyk­ta­tu­rę wymie­rzo­ną prze­ciw czło­wie­ko­wi, rów­nież czło­wie­ko­wi ubo­gie­mu. Hasło pro­le­ta­riu­sze wszyst­kich kra­jów, łącz­cie się – było zwy­kłym slo­ga­nem, bo prze­cież – jak sami doświad­czy­li­śmy w Pol­sce i w Alba­nii – reżym komu­ni­stycz­ny nie budo­wał wspól­no­ty ludz­kiej. Sys­tem zry­wał wię­zi mię­dzy­ludz­kie, anta­go­ni­zo­wał, nisz­czył, izo­lo­wał. Dla­te­go Jan Paweł II nigdy nie godził się z tym, że przy­szłość świa­ta może zale­żeć od mark­si­zmu, bo wie­dział z wła­sne­go doświad­cze­nia, że tego rodza­ju lekar­stwo jest jesz­cze gor­sze od cho­ro­by dzi­kie­go kapi­ta­li­zmu.

Frag­ment lec­tio magi­stra­lis – wykła­du wygło­szo­ne­go z oka­zji
przy­zna­nia tytu­łu dok­to­ra hono­ris cau­sa Uni­wer­sy­te­tu Tirań­skie­go
w Alba­nii, 25 IV 2013 r.