Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Dz 1,1–11; Ef 1,17–23; Mk 16,15–20

Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
Jezus uka­zaw­szy się Jede­na­stu powie­dział do nich: Idź­cie na cały świat i gło­ście Ewan­ge­lię wszel­kie­mu stwo­rze­niu. Kto uwie­rzy i przyj­mie chrzest, będzie zba­wio­ny; a kto nie uwie­rzy, będzie potę­pio­ny. Tym zaś, któ­rzy uwie­rzą, te zna­ki towa­rzy­szyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzu­cać, nowy­mi języ­ka­mi mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśli­by co zatru­te­go wypi­li, nie będzie im szko­dzić. Na cho­rych ręce kłaść będą i ci odzy­ska­ją zdro­wie. Po roz­mo­wie z nimi Pan Jezus został wzię­ty do nie­ba i zasiadł po pra­wi­cy Boga. Oni zaś poszli i gło­si­li Ewan­ge­lię wszę­dzie, a Pan współ­dzia­łał z nimi i potwier­dzał naukę zna­ka­mi, któ­re jej towa­rzy­szy­ły.
Roz­wa­ża­nie
Wstą­pie­nie do nie­ba Jezu­so­wi nie było potrzeb­ne. Wszak i bez tego był w dosko­na­łej miło­ści złą­czo­ny z Ojcem. Wstą­pie­nie do nie­ba jest fak­tem adre­so­wa­nym do nas, któ­rzy jeste­śmy stwo­rze­nia­mi ogra­ni­czo­ny­mi swą fizycz­no­ścią i zara­zem zorien­to­wa­ny­mi ku wiecz­no­ści, któ­rej pra­gnie­nie odczu­wa dusza każ­de­go z nas. Wnie­bo­wstą­pie­nie potwier­dza Jezu­so­wą pie­czę­cią, że nasze fizycz­ne ogra­ni­cze­nie dziś nie prze­szko­dzi nam osią­gnąć jutro tego, co wciąż wyda­je się nie­wy­obra­żal­ne i co nie jest czczym marze­niem – bo już jest fak­tem.