Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Groźniejsi od Heroda

Ks. Bp Piotr Gre­ger Biskup Pomoc­ni­czy Die­ce­zji Biel­sko-Żywiec­kiej

Nie trze­ba zbyt­nio wni­kać w kar­ty histo­rii, by zoba­czyć, do cze­go jest zdol­ny czło­wiek, któ­ry wystę­pu­je prze­ciw­ko Bogu. Czy współ­cze­sny świat postę­pu­je ina­czej? Wie­le tak zwa­nych ruchów wol­no­ścio­wych czy libe­ral­nych sys­te­mów odrzu­ca Boże naucza­nie, zasa­dy moral­ne, a cza­sem wystę­pu­je prze­ciw­ko pra­wu natu­ral­ne­mu. Wszyst­kie tego typu zacho­wa­nia są wymie­rzo­ne prze­ciw­ko czło­wie­ko­wi, cho­ciaż pro­mo­to­rzy tych dzia­łań pró­bu­ją to ukryć pod pięk­ny­mi, ład­nie brzmią­cy­mi, ale mało pre­cy­zyj­ny­mi hasła­mi huma­ni­zmu. Wro­go­wie Boga są dzi­siaj bar­dziej sku­tecz­ni niż Herod w cza­sach naro­dzin Jezu­sa. Pro­blem abor­cji, euta­na­zji, związ­ków homo­sek­su­al­nych, pro­po­zy­cja budo­wa­nia rodzi­ny pomię­dzy ludź­mi tej samej płci, podej­mo­wa­ne dzia­ła­nia w zakre­sie gene­ty­ki i wie­le innych nowo­cze­snych „wyna­laz­ków” zda­ją się tę tezę potwier­dzać. Wobec tych zacho­wań, któ­re dla nas mają cha­rak­ter wyzwa­nia, czy znaj­dzie się sto­sow­na licz­ba współ­cze­snych Józe­fów, któ­rzy ochro­nią Jezu­sa i Jego Ewan­ge­lię? (…) Reali­za­cja idei Fun­da­cji „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia” nie była­by moż­li­wa bez wraż­li­wo­ści ser­ca tych wszyst­kich, któ­rzy swo­ją modli­twą, a zwłasz­cza darem mate­rial­nym wspo­ma­ga­ją dzie­ło. Taka posta­wa win­na rodzić w naszych ser­cach poczu­cie wdzięcz­no­ści, ale jest zara­zem solid­ną lek­cją kształ­to­wa­nia wraż­li­wo­ści nasze­go ser­ca. Oby tej wraż­li­wo­ści i otwar­te­go ser­ca nie zabra­kło w nas.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej do 80 obec­nych i byłych sty­pen­dy­stów Fun­da­cji „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia” na opłat­ku w domu reko­lek­cyj­nym sióstr sera­fi­tek w Biel­sku-Bia­łej Hałc­no­wie, 28 XII 2012 r.