Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Każdy rok to czas łaski

Ks. Abp Józef Micha­lik Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, Metro­po­li­ta Prze­my­ski

Do naj­waż­niej­szych suk­ce­sów zali­czam opra­co­wa­nie i wyda­nie przez Epi­sko­pat Pol­ski doku­men­tu podej­mu­ją­ce­go waż­ne tema­ty spo­łecz­ne w naszym kra­ju. Cią­gle uwa­żam, że za mało z nie­go czer­pie­my, jako inspi­ra­cji Kato­lic­kiej Nauki Kościo­ła. Mam tu na myśli wszyst­kich: para­fie i wier­nych. Waż­nym wyda­rze­niem było rów­nież wspól­ne Prze­sła­nie Kościo­ła kato­lic­kie­go w Pol­sce i Kościo­ła pra­wo­sław­ne­go w Rosji na temat sytu­acji wia­ry we współ­cze­snym świe­cie. Te zna­ki nie­po­ko­ju, któ­re widzi­my, muszą zmu­szać nas do myśle­nia. Ale głos zabie­ra­my nie dla­te­go, że one nam oso­bi­ście gro­żą, ale dla­te­go, że takie jest pole­ce­nie Chry­stu­sa i chce­my w ten spo­sób, słu­żąc Ewan­ge­lii, usłu­żyć świa­tu. (…) Do naj­istot­niej­szych wyda­rzeń zali­czam tak­że Synod Bisku­pów. Ten temat: nowa ewan­ge­li­za­cja jest bar­dzo waż­ny dla naszej kon­cep­cji dusz­pa­ster­skiej, tak­że dla nowych ini­cja­tyw w Roku Wia­ry, któ­re będzie­my podej­mo­wać, aby pogłę­biać wia­rę. Każ­dy chrze­ści­ja­nin ma do tego oka­zję i [wyni­ka­ją­cy] obo­wią­zek. Za naj­więk­szy nie­po­kój uwa­żam zawi­ro­wa­nia wokół miej­sca reli­gii w szko­le. Usu­nię­cie naucza­nia reli­gii z siat­ki godzin obo­wiąz­ko­wych to krok do wpro­wa­dze­nia zamie­sza­nia w umy­sły i rela­ty­wi­zo­wa­nia.

Frag­ment wypo­wie­dzi dla Kato­lic­kiej Agen­cji Infor­ma­cyj­nej, 29 XII 2012 r.