Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Kościół jest dla wszystkich

Ks . Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Nurt nega­cji Boga wpi­sa­ny jest w ludz­kie dzie­je. Obec­ny jest rów­nież w naszym dzi­siej­szym świe­cie. Ten nurt przy­bie­ra róż­ne for­my. Pamię­ta­my cza­sy, gdy twór­cy komu­ni­stycz­nej ide­olo­gii pró­bo­wa­li usu­nąć Boga z życia oso­bi­ste­go i spo­łecz­ne­go całych naro­dów, obie­cu­jąc zbu­do­wać raj na zie­mi. Wie­my, że ta pró­ba skoń­czy­ła się kata­stro­fą, zosta­wia­jąc po sobie ruiny ducho­we i mate­rial­ne. Dzi­siaj nega­cja Boga przy­bie­ra for­mę obo­jęt­no­ści, ilu­zji urzą­dze­nia sobie sen­sow­ne­go życia tak, jak­by Bóg nie ist­niał, jak gdy­by Syn Boży nie przy­szedł na zie­mię i nie miał nic do ofia­ro­wa­nia czło­wie­ko­wi. To prze­cież zasad­ni­cze nie­po­ro­zu­mie­nie. (…) Wiel­kim świad­kiem naro­dzo­ne­go z Maryi Pan­ny, ukrzy­żo­wa­ne­go i zmar­twych­wsta­łe­go Pana, stał się zało­żo­ny przez Nie­go Kościół jako wspól­no­ta Jego uczniów. Od dwóch tysię­cy lat Kościół gro­ma­dzi uczniów Jezu­sa, dzie­li się z nimi sło­wem Bożym, spra­wu­je dla nich życio­daj­ne sakra­men­ty, towa­rzy­szy czło­wie­ko­wi na jego ziem­skich dro­gach, od koły­ski po grób. (…) Kościół jest dla wszyst­kich. Chry­stus zba­wia nas w Koście­le. I nie ma Chry­stu­sa bez Kościo­ła.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Boże Naro­dze­nie w Kate­drze Wawel­skiej, Kra­ków 25 XII 2012 r.