Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (6)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Kie­dy cały lud przy­stę­po­wał do chrztu, Jezus tak­że przy­jął chrzest” (Łk 3,21). W cza­sie chrztu w Jor­da­nie „Duch Świę­ty zstą­pił na Nie­go w posta­ci cie­le­snej niby gołę­bi­ca, a z nie­ba ode­zwał się głos: Tyś jest mój Syn umi­ło­wa­ny, w Tobie mam upodobanie”(Łk 3,21–22). Pan Jezus przy­jął chrzest, znak poku­ty, od Jana, któ­ry zapo­wia­dał Jego przyj­ście: „On chrzcić was będzie Duchem Świę­tym i ogniem” (Łk 3,16). Przy­ję­cie chrztu przez Pana Jezu­sa było publicz­nym wyzna­niem, że przy­szedł zba­wić świat, skła­da­jąc ofia­rę z sie­bie na krzy­żu za nasze grze­chy. Wte­dy obja­wio­na zosta­ła tajem­ni­ca Trój­cy Świę­tej. Z nie­ba ode­zwał się głos: „Tyś jest mój Syn umi­ło­wa­ny”. Wcie­lo­ny Syn Boży przyj­mu­je chrzest, Duch Świę­ty obja­wia Mu się w posta­ci gołę­bi­cy. Chrzest Jano­wy, któ­ry przy­jął Pan Jezus jest wezwa­niem, aby­śmy odno­wi­li wia­rę w Sakra­ment Chrztu. Zmar­twych­wsta­ły Jezus odcho­dząc do Ojca, posłał apo­sto­łów na cały świat, aby gło­si­li Ewan­ge­lię i udzie­la­li chrztu (por. Mt 28,19). W tym dniu, ale tak­że przy­in­nych oka­zjach, przy­po­mi­naj­my sobie i bli­skim jakie dary otrzy­mu­je­my od Boga w cza­sie chrztu. Bóg nas oczysz­cza z grze­chu pier­wo­rod­ne­go, napeł­nia nas swo­im życiem, łaską uświę­ca­ją­cą. Sta­je­my się dzieć­mi Ojca Nie­bie­skie­go, brać­mi i sio­stra­mi Syna Boże­go, świą­ty­nią Ducha Świę­te­go. Przez chrzest włą­cza­ni jeste­śmy do wspól­no­ty Kościo­ła, któ­ry jest Mistycz­nym Cia­łem Chry­stu­sa. Chrzest dziec­ka w rodzi­nie jest oka­zją, aby rodzi­ce prze­ży­li na nowo łaskę chrztu, jaki otrzy­ma­li przed laty. Spo­wiedź świę­ta, Komu­nia w cza­sie chrztu dziec­ka, lek­tu­ra o sakra­men­tach, odno­wie­nie miło­ści w mał­żeń­stwie i rodzi­nie, pojed­na­nie – sta­no­wi istot­ny obo­wią­zek rodzi­ców, rodzi­ny i rodzi­ców chrzest­nych. Rodzi­ce powin­ni przy­po­mi­nać dziec­ku – w mia­rę jak wzra­sta o łasce chrztu. Dobrze jeśli w rodzi­nie panu­je zwy­czaj przy­po­mi­na­nia i prze­ży­wa­nia rocz­ni­cy chrztu każ­de­go z człon­ków rodzi­ny. Moż­na też zapro­sić rodzi­ców chrzest­nych. „Ludzie przez Chry­stu­sa, Sło­wo, któ­re sta­ło się cia­łem, mają dostęp do Ojca w Duchu Świę­tym i sta­ją się współ­uczest­ni­ka­mi Bożej natu­ry” (KKK 51).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
W tym roku zazna­czę w kalen­da­rzu rocz­ni­cę moje­go chrztu, a może tak­że rocz­ni­ce chrztu bli­skich