Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Iz 42,1–4.6–7; Dz 10,34–38; Łk 3,15–16.21–22

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

Gdy lud ocze­ki­wał z napię­ciem i wszy­scy snu­li domy­sły w ser­cach co do Jana, czy nie jest on Mesja­szem, on tak prze­mó­wił do wszyst­kich: Ja was chrzczę wodą; lecz idzie moc­niej­szy ode mnie, któ­re­mu nie jestem godzien roz­wią­zać rze­my­ka u san­da­łów. On chrzcić was będzie Duchem Świę­tym i ogniem. Kie­dy cały lud przy­stę­po­wał do chrztu, Jezus tak­że przy­jął chrzest. A gdy się modlił, otwo­rzy­ło się nie­bo i Duch Świę­ty zstą­pił na Nie­go w posta­ci cie­le­snej niby gołę­bi­ca, a z nie­ba ode­zwał się głos: Tyś jest mój Syn umi­ło­wa­ny, w Tobie mam upodo­ba­nie.
Roz­wa­ża­nie
Bywa uprzej­me: „Ład­nie wyglą­dasz”. Póź­niej zda­rza się nasy­co­ne uczu­ciem: „Podo­basz mi się”. Po cza­sie poja­wia się tak­że peł­ne tęsk­no­ty: „Myślę o tobie”. Tak nara­sta więź mię­dzy ludź­mi budu­ją­cy­mi miłość. Jedy­nie Bóg u począt­ku nasze­go ist­nie­nia, zanim zdol­ni jeste­śmy cokol­wiek odpo­wie­dzieć, mówi bez waha­nia: „W tobie mam upodo­ba­nie” – zna­czy po pro­stu kocham. Chrzest jest wiel­kim, peł­nym mocy sło­wem Boga, któ­ry mówi „kocham”, choć wca­le nie jest począt­kiem tej fascy­nu­ją­cej miło­ści, bo ta w ser­cu nasze­go Pana obec­na jest odwiecz­nie.

rs