Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Bez chrześcijaństwa Polska przestanie istnieć

KS. ABP HENRYK HOSER ORDYNARIUSZ WARSZAWSKO-PRASKI

Jeże­li dziś nie będzie tro­ski o naj­bied­niej­szych, bez­ro­bot­nych, tych któ­rzy nie mają za co żyć,
tych któ­rzy nie mają przy­szło­ści w tym kra­ju, bo jej nie widzą, któ­rzy rodzą i wycho­wu­ją swo­je dzie­ci w tak trud­nych warun­kach, to i teraz na naszą Ojczy­znę mogą spaść nie­szczę­ścia zapew­ne zupeł­nie innej natu­ry, ale o tym samym wymia­rze co w XVII wie­ku potop szwedz­ki. Nie­ste­ty, wyda­je się, że tego nasi rzą­dzą­cy nie chcą dostrze­gać w swo­im samo­za­do­wo­le­niu. (…) W ostat­nich latach 2 mln mło­dych, dobrze wykształ­co­nych, aktyw­nych ludzi wyje­cha­ło z Pol­ski, bo nie widzie­li dla sie­bie tu przy­szło­ści. Tym­cza­sem, jest to nasz naj­więk­szy kapi­tał, któ­ry bez­pow­rot­nie tra­ci­my i któ­re­go brak będzie­my bole­śnie odczu­wać. Anti­do­tum na tę sytu­ację jest wyj­ście z bier­no­ści i budo­wa spo­łecz­nej soli­dar­no­ści. Bez woli pod­da­nych, jak za kró­la Jana Kazi­mie­rza, nie będzie lep­szej Pol­ski, nie będzie lep­sze­go kra­ju. To nasza bier­ność wyra­ża­ją­ca się w usu­wa­niu się z życia spo­łecz­ne­go, nie­mie­sza­niu w życie poli­tycz­ne powo­du­je, że jest tak jak jest; że ci, któ­rzy rzą­dzą nie zawsze na to zasłu­gu­ją. (…) Bez chrze­ści­jań­stwa Pol­ska prze­sta­nie ist­nieć. Sta­nie się spo­łe­czeń­stwem nija­kim, bez­pod­mio­to­wym, spo­łe­czeń­stwem mani­pu­lo­wa­nym i wyko­rzy­sty­wa­nym przez innych. (…) Szu­kaj­my ratun­ku u Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, któ­ra jest w sta­nie obro­nić nie tyl­ko przed wro­giem zewnętrz­nym, ale tak­że przed grze­chem, któ­ry jest naj­więk­szym znie­wo­le­niem czło­wie­ka.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w uro­czy­stość NMP Kró­lo­wej Pol­ski w bazy­li­ce kate­dral­nej św. Micha­ła Archa­nio­ła i św. Flo­ria­na, 3 V 2013 r.