Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Chrześcijaństwo jest religią nadziei

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Księ­ga Apo­ka­lip­sy nie tyl­ko uka­zu­je wiel­kość Maryi. Uczest­ni­czy Ona w roz­strzy­ga­ją­cej wal­ce o czło­wie­ka: w wal­ce dobra ze złem, miło­ści z nie­na­wi­ścią, w wal­ce Jej Syna z mrocz­ny­mi siła­mi grze­chu i sza­ta­na, któ­re­go sym­bo­lem jest Smok ogni­sty zmia­ta­ją­cy gwiaz­dy z nie­ba i rzu­ca­ją­cy je na zie­mię. Apo­ka­lip­sa nie pozo­sta­wia nas w nie­pew­no­ści co do osta­tecz­ne­go wyni­ku tej wal­ki. Z nie­ba roz­le­ga się dono­śny głos: „Teraz nastą­pi zba­wie­nie, potę­ga i kró­lo­wa­nie Boga nasze­go i wła­dza Jego Poma­zań­ca” (Ap 12,10). Chrze­ści­jań­stwo nie jest reli­gią prze­gra­nych spraw, smut­ku i przy­gnę­bie­nia. Chrze­ści­jań­stwo jest reli­gią nadziei. Kon­fron­tu­je nas z trud­ną rze­czy­wi­sto­ścią świa­ta, ale nie pozo­sta­wia wąt­pli­wo­ści co do tego, że zwy­cię­stwo nale­ży do Jezu­sa Chry­stu­sa i do wszyst­kich, któ­rzy powie­rzą Mu swój los. On jest Panem ludz­kich losów. Wszyst­ko w Nim ma swój począ­tek i sens. Do Nie­go wszyst­ko zmie­rza. Prze­ko­nu­je nas o tym dzi­siaj św. Paweł: „W Nim – w Jezu­sie Chry­stu­sie, mówi Apo­stoł – wszyst­ko zosta­ło stwo­rzo­ne: i to, co w nie­bio­sach, i to, co na zie­mi, byty widzial­ne i nie­wi­dzial­ne, czy Tro­ny, czy Pano­wa­nia, czy Zwierzch­no­ści, czy Wła­dze (Kol 1,16)”.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w uro­czy­stość
NMP Kró­lo­wej Pol­ski, kate­dra na Wawe­lu, 3 V 2013 r.