Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (24)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Weźmijcie Ducha Świętego” – powiedział Zmartwychwstały Jezus Apostołom „wieczorem w dniu zmartwychwstania” (J 20,19.22). Pan Jezus wysłużył Ducha Świętego na krzyżu przez swoją mękę i śmierć. W dziesiątym dniu po wstąpieniu Jezusa do nieba, Duch Święty zstąpił na Apostołów – zgromadzonych razem z Maryją w Wieczerniku – w znaku ognistych języków. „Nagle dał się słyszeć z nieba szum… ukazały się im też języki jakby z ognia” (Dz 2,2–3). Św. Paweł napisał: „Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus” (1 Kor 12,3). Duch Święty pomaga nam uwierzyć, że „Jezus jest Panem”, czyli Synem Bożym, Zbawicielem. Również Duch Święty uzdalnia nas do wyznawania swej wiary o Jezusie, Wcielonym Synu Bożym. Objawienie uczy nas, że Duch Święty jest osobową miłością Ojca i Syna. Duch Święty sprawił, że Maryja poczęła Syna Bożego. Pan Jezus nazywa Ducha Świętego Pocieszycielem. Duch Święty jest Duchem Prawdy, Duchem Miłości i Mocy. Duch Święty umacnia nas, abyśmy gorliwie i odważnie głosili śmierć Chrystusa i Jego zmartwychwstanie. Duch Święty, który od Ojca i Syna pochodzi, działa w Kościele, jest światłem w przyjmowaniu i głoszeniu słowa Bożego, jest mocą w sakramentach świętych, buduje jedność. Czytamy w Ewangelii, że Duch Święty „przekonuje świat o grzechu” (J 16,8). Warto zwrócić uwagę na to, że Duch Święty przemawia do nas przez Boże słowo i przez sumienie. Współczesny świat głosi liberalizm, względność zasad moralnych, a także subiektywizm, czyli pogląd, że moje sumienie decyduje o wartości moralnej czynu (a nie tylko o naszej winie). Jest to ważne stwierdzenie, ponieważ – szczególnie w odniesieniu do małżeństwa i rodziny – subiektywizm opanował umysły i serca wielu ludzi: „mnie sumienie niczego nie wyrzuca… inni też tak myślą i tak czynią”. Szatan kusi: „czyń to, odrzuć tamto, to nie jest nic złego”. A wtedy, gdy człowiek zostaje opanowany przez grzech, prowadzi do zniechęcenia i rozpaczy. Duch Święty ostrzega przed grzechem i prowadzi człowieka do krzyża, do miłosierdzia. „W Chrystusie znajduje wypełnienie wszelka udręka i tęsknota ludzkiego serca” (Porta fidei, 13).
Propozycja postanowienia
Czy pamiętam datę swego bierzmowania, czy przypominam dzieciom rocznicę przyjęcia tego sakramentu?