Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Dz 2,1–11; 1 Kor 12,3b–7.12–13; J 20,19–23

Jezus daje Ducha Świętego

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Wie­czo­rem w dniu zmar­twych­wsta­nia, tam gdzie prze­by­wa­li ucznio­wie, drzwi były zamknię­te z oba­wy przed Żyda­mi. Przy­szedł Jezus, sta­nął pośrod­ku, i rzekł do nich: Pokój wam! A to powie­dziaw­szy, poka­zał im ręce i bok. Ura­do­wa­li się zatem ucznio­wie ujrzaw­szy Pana. A Jezus zno­wu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posy­łam. Po tych sło­wach tchnął na nich i powie­dział im: Weź­mij­cie Ducha Świę­te­go. Któ­rym odpu­ści­cie grze­chy, są im odpusz­czo­ne, a któ­rym zatrzy­ma­cie, są im zatrzy­ma­ne.
Roz­wa­ża­nie
Jeste­śmy ochrzcze­ni – to zna­czy napeł­nie­ni Duchem Świę­tym. Jeste­śmy bierz­mo­wa­ni – znów napeł­nie­ni Duchem Bożym dla umoc­nie­nia wia­ry i świa­dec­twa. Lecz czy to już wszyst­ko, co koniecz­ne? Czy to wystar­czy? Czy przy­no­si­my doj­rza­łe owo­ce swe­go życia? Bynaj­mniej, wciąż nie­zno­śnie uwie­ra nas nasza sła­bość, powra­ca grzech, bywa, że uni­ka­my kolej­nych wyzwań… Bo trze­ba jesz­cze wię­cej Ducha, jesz­cze wię­cej otwar­te­go ser­ca, jesz­cze wię­cej modli­twy. Sta­ła modli­twa jest klu­czem, któ­ry otwie­ra nasze ser­ce dziś na łaskę, któ­ra jest koniecz­na, by kolej­ne dziś prze­żyć wła­ści­wie, to zna­czy z Duchem Boga w ser­cu.