Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Ufność do Matki Bożej

Ks. Abp Józef Micha­lik Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, Metro­po­li­ta Prze­my­ski

Zna­ne są histo­rie naro­dów boga­tych, wykształ­co­nych, kul­tu­ral­nych, któ­re znik­nę­ły z histo­rii, bo zabra­kło im siły ducha, woli życia etycz­ne­go, moral­ne­go. Pol­ski dziś nie stać na kon­ku­ro­wa­nie dobra­mi mate­rial­ny­mi z inny­mi naro­da­mi, nie może­my sobie pozwo­lić na udział w wyści­gu zbro­jeń, ale nie­po­ko­ją­cy jest nasz udział w woj­nach nie­spra­wie­dli­wych i sze­rzo­ny dziś wyścig za sty­lem życia bez Boga. Nie­po­koi pro­mo­wa­nie życia bez ety­ki, zasad moral­nych, nie­po­koi pań­stwo nie mają­ce odwa­gi uchwa­la­nia praw zgod­nych z Bożym pra­wem, natu­rą ludz­ką i dobrem naro­du. Nie­po­ko­ić musi i nie­po­koi bru­ta­li­za­cja życia publicz­ne­go i eli­mi­na­cja Pana Boga z życia tegoż spo­łe­czeń­stwa. Musi nie­po­ko­ić brak kul­tu­ry i agre­sja gdzie­kol­wiek widzia­na, tak­że wśród par­tii poli­tycz­nej, któ­ra się sta­je hań­bą Ojczy­zny. To jest kie­ru­nek doni­kąd. To jest dro­ga samo­za­gła­dy. (…) Kościół w Pol­sce jest boga­ty tra­dy­cją, ufno­ścią do Mat­ki Bożej i wia­rą, któ­rą trze­ba cią­gle pogłę­biać i oży­wiać. Kościół w Pol­sce jest boga­ty ludź­mi, któ­rzy klę­ka­ją przed Bogiem, spo­wia­da­ją się i poku­tu­ją za grze­chy, wyna­gra­dza­ją za zło.