Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Blisko nas

Ks. Abp Józef Micha­lik Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, Metro­po­li­ta Prze­my­ski

Ojciec Świę­ty two­rzy atmos­fe­rę „bez­po­śred­nio­ści”, uśmie­chu i spo­ko­ju. Zain­te­re­so­wa­nie Ojca Świę­te­go było wyraź­ne. Sze­reg przed­sta­wia­nych przez nas pro­ble­mów i pro­gra­mów naszej pra­cy bar­dzo zain­te­re­so­wa­ło Ojca Świę­te­go. Reago­wał on bar­dzo żywo. Zain­te­re­so­wa­ło go np. naj­bliż­sze zebra­nie ple­nar­ne Rady Bisku­pów Euro­pej­skich, któ­re­go temat brzmi: „Bóg i pań­stwo”, doty­czy więc reli­gii wobec świec­kie­go, zla­icy­zo­wa­ne­go pań­stwa. To temat współ­cze­śnie bar­dzo żywy. Ude­rzy­ła mnie bez­po­śred­nia i głę­bo­ka wie­dza Ojca Świę­te­go na temat eku­me­ni­zmu, róż­nic mię­dzy pew­ny­mi ten­den­cja­mi i ocze­ki­wa­nia­mi. Ojciec Świę­ty był pełen nadziei. (…) Nie była to tyl­ko audien­cja, ale rów­nież wspól­na modli­twa. Popro­si­łem o bło­go­sła­wień­stwo dla Pol­ski, któ­re­go Ojciec Świę­ty nam udzie­lił. Sam zapro­po­no­wał, aby nasze spo­tka­nie roz­po­cząć modli­twą. Widać, że jest to papież, dla któ­re­go Pol­ska jest bar­dzo bli­ska. Zna on dość dobrze Euro­pę wbrew powierz­chow­nym podej­rze­niom, że rze­czy­wi­ście będzie to papież „z koń­ca świa­ta”. Oka­zu­je się jed­nak, że ten „koniec świa­ta” nie jest tak dale­ko, ale jest bli­sko nas.

Frag­ment wypo­wie­dzi po audien­cji u Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka,
10 V 2013 r.