Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Otworzyć się na działanie Boga

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Św. Paweł przy­rów­nu­je Kościół do Bożej budow­li, któ­rej
fun­da­men­tem jest sam Jezus. „Fun­da­men­tu bowiem nikt nie może poło­żyć inne­go jak ten, któ­ry jest poło­żo­ny, a któ­rym jest Jezus Chry­stus”. Kościół, Boża budow­la, jest żywa, bo to my ją sta­no­wi­my. My jeste­śmy jej żywy­mi kamie­nia­mi. Ona wyra­sta w naszych umy­słach i ser­cach. Ona wyra­sta mię­dzy nami, noszą­cy­mi nie­za­tar­te zna­mię Chrztu świę­te­go. Ona wyra­sta mię­dzy nami słu­cha­ją­cy­mi Boże­go sło­wa i kar­mią­cy­mi się Cia­łem i Krwią Pań­ską. (…) Łączy się z tym świa­dec­two, jakie powin­ni­śmy dawać Jezu­so­wi i Jego Ewan­ge­lii we współ­cze­snym świe­cie. Wymow­ne są sło­wa Bene­dyk­ta XVI sprzed dwóch lat, że „wszy­scy mogą otwo­rzyć się na dzia­ła­nie Boga, na Jego miłość; my, chrze­ści­ja­nie, dając ewan­ge­licz­ne świa­dec­two, musi­my być żywym prze­sła­niem, wię­cej, w wie­lu wypad­kach jeste­śmy jedy­ną Ewan­ge­lią, jaką dzi­siej­si ludzie jesz­cze czy­ta­ją” (homi­lia, 9 III 2011). Może­my i powin­ni­śmy być świad­ka­mi nadziei dla ludzi szu­ka­ją­cych sen­su życia, sta­wia­ją­cych czo­ło trud­nym wyzwa­niom.