Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (25)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Gdy zaś przyj­dzie On, Duch Praw­dy, dopro­wa­dzi was do całej praw­dy… Wszyst­ko, co ma Ojciec, jest moje. Dla­te­go powie­dzia­łem, że z moje­go bie­rze i wam obja­wi” (J 16,13.15). Pan Jezus, Wcie­lo­ny Syn Boży, obja­wia tajem­ni­cę Trój­cy Prze­naj­święt­szej. Odcho­dząc do Ojca posłał Apostołów,aby szli na cały świat i gło­si­li Ewan­ge­lię. Naka­zał im, aby udzie­la­li chrztu „w imię Ojca i Syna i Ducha Świę­te­go” (Mt 28,19). Każ­da chrze­ści­jań­ska mat­ka bło­go­sła­wi swo­je dzie­ci od naj­młod­szych lat. Czy­ni znak krzy­ża na czo­le i wyma­wia imio­na Trój­cy Świę­tej. Gdy dzie­ci są nie­co star­sze, mat­ka uczy je czy­nić znak krzy­ża i wypo­wia­da gło­śno imię Ojca i Syna i Ducha Świę­te­go. Z bie­giem cza­su dziec­ko samo pró­bu­je rącz­ką doty­kać czo­ła i ramion, skła­da dło­nie na „amen”, a póź­niej wypo­wia­da Boże imio­na. Znak krzy­ża połą­czo­ny z wypo­wia­da­niem Osób Trój­cy Prze­naj­święt­szej jest wyzna­niem wia­ry i pod­sta­wo­wą kate­che­zą w rodzi­nie. Waż­ne jest, by rodzi­ce od naj­młod­szych lat tę kate­che­zę prak­ty­ko­wa­li, wpro­wa­dza­jąc dzie­ci w kon­takt z Bogiem i wyzna­wa­nie wia­ry. W „Wie­rzę” wyzna­je­my, że Bóg jest Ojcem, Synem i Duchem Świę­tym. Każ­da modli­twa we Mszy św. (przed czy­ta­nia­mi) koń­czy się wyzna­niem, że modli­my się do Ojca, przez Chry­stu­sa w Duchu Świę­tym. W prze­że­gna­niu się łączy­my wyzna­nie wary w Boga Trój­je­dy­ne­go z wyzna­niem zbaw­czej miło­ści, któ­ra obja­wi­ła się w śmier­ci krzy­żo­wej Syna Boże­go. Rodzi­na, któ­ra modli się przed i po jedze­niu, a przy­naj­mniej pamię­ta o zna­ku krzy­ża, rodzi­na, któ­ra gło­śno żegna się, gdy samo­cho­dem wyjeż­dża codzien­nie z domu – wyzna­je wia­rę i wycho­wu­je się wza­jem­nie. Znak krzy­ża uczy­nio­ny przed kościo­łem, przed krzy­żem przy­droż­nym, gdy kapłan idzie do cho­re­go z Naj­święt­szym Sakra­men­tem – jest to dro­ga wycho­wa­nia w wie­rze. „Wyzna­nie wia­ry jest aktem zarów­no oso­bi­stym, jak i wspól­no­to­wym” (Por­ta fidei, 10).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Poroz­ma­wia­my o miej­scu zna­ku krzy­ża (żegna­nia się) w naszej rodzi­nie, np. znak krzy­ża na czo­le dziec­ka przed spa­niem.