Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Prz 8,22–31; Rz 5,1–5; J 16,12–15

Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Duch z mojego weźmie i wam oznajmi

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Jezus powie­dział swo­im uczniom:
Jesz­cze wie­le mam wam do powie­dze­nia, ale teraz jesz­cze znieść nie może­cie. Gdy zaś przyj­dzie On, Duch Praw­dy, dopro­wa­dzi was do całej praw­dy. Bo nie będzie mówił od sie­bie, ale powie wszyst­ko, cokol­wiek sły­szy, i oznaj­mi wam rze­czy przy­szłe. On Mnie oto­czy chwa­łą, ponie­waż z moje­go weź­mie i wam oznaj­mi. Wszyst­ko, co ma Ojciec, jest moje. Dla­te­go powie­dzia­łem, że z moje­go bie­rze i wam obja­wi.
Roz­wa­ża­nie
Czy potrzeb­ny jest nam dogmat o Trój­cy Świę­tej? Czy nie jest nazbyt teo­re­tycz­nym twier­dze­niem teo­lo­gii, któ­re prze­cho­dzi obok życia? Nie, a przy­naj­mniej tak być nie powin­no. Gdy wie­my, że Bóg jest jed­no­ścią Trzech Osób, to odkry­wa­my, że w Nim coś się dzie­je, że w Nim, któ­ry jest wspól­no­tą Osób, pły­nie nie­koń­czą­cy się stru­mień miło­ści. Ten stru­mień nas obej­mu­je. Pod­no­si, pro­wa­dzi, wzmac­nia. Osta­tecz­nie zapra­sza do swe­go wnę­trza. O, Trój­co Świę­ta, Ty jesteś naszym domem ocze­ki­wa­nym.

rs