Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Tydzień liturgiczny

ÓSMY TYDZIEŃ ZWYKŁY 27 V– 1 VI 2013

Poniedziałek

Syr 17,24–29; Mk 10,17–27
Słowo Boże: Tym, którzy się nawracają, Bóg daje drogę powrotu i pociesza tych, którym brakło wytrwałości. Nawróć się do Pana, porzuć grzechy, błagaj przed obliczem Jego, umniejsz zgorszenie. Doświadczenie starożytnego mędrca nie pozwala zarzucać Bogu obojętności, co nazbyt często zdarza się nam, współczesnym. Zanim przyszedł na świat Syn Boga, autor natchniony dobrze wyczuwa pragnienie Boga, który próbuje człowieka porwać swą łagodnością, czułością, miłością. Widząc Boga pochylającego się nad człowiekiem, ma prawo wzywać: porzuć grzechy! Bo Bóg jest z nami.
Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, spraw, niech pod Twoimi rządami dzieje świata toczą się w pokoju, a Twój Kościół niech bez przeszkód Tobie służy.
Wtorek
Syr 35,1–12; Mk 10,28–31
Słowo Boże: Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci daje, hojny dar według swej możności, ponieważ Pan jest tym, który odpłaca, i siedemkroć razy więcej odda tobie. Nie staraj się przekupić Go darem, bo nie będzie przyjęty. Czy Bóg jest hojnym dawcą? Biblia mówi, że tak. Teologowie też. Ludzie również nieraz o tym wspominają. Ale czy to wystarczy? Jeśli ta prawda ma rodzić ofiarną postawę w naszym sercu, nie wystarczą opinie innych, opinie oficjalne, słowa powtarzane przez tych obok. Hojność Boga winna być najbardziej osobistym doświadczeniem – i to każdego dnia. A wtedy stać nas będzie na hojność, która zdumieje wielu.
Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, spraw, niech pod Twoimi rządami dzieje świata toczą się w pokoju, a Twój Kościół niech bez przeszkód Tobie służy.
Środa
Syr 36,1.4–5a.10–17; Mk 10,32–45
Słowo Boże: Zmiłuj się nad nami Panie, Boże wszystkich rzeczy, i spojrzyj, ześlij bojaźń przed Tobą na wszystkie narody. Niech Cię uznają, jak my Cię uznajemy, że nie ma Boga prócz Ciebie, o Panie! Odnów znaki i powtórz cuda. Zaskakuje nas różnorodność Bożego błogosławieństwa, wielość jego możliwych kształtów. Bo błogosławieństwem może być zdrowie i choroba, sprawność i fizyczne ograniczenie, życie długie i krótkie. Jednakże nie można zapomnieć o tym, że pierwszą łaską naszego Boga jest to, że daje się nam poznać, że wzbudza uznanie i respekt dla swej wielkości. To pierwszy cud, bez którego inne nie byłyby czytelne.
Modlitwa dnia: Boże, Ojcze miłosierny,Ty raczyłeś powołać świętą Urszulę do naśladowania Twojego Syna, którego posłałeś na świat, aby głosił Dobrą Nowinę i dał życie wszystkim, spraw, abyśmy za jej przykładem i przez jej wstawiennictwo, przyczyniali się do zbawienia naszych braci.
Czwartek
Rdz 14,18–20; 1 Kor 11,23–26; Łk 9,11b–17
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
Słowo Boże: W owych dniach Melchizedek, król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a ponieważ był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama (…). Abram dał mu dziesiątą część ze wszystkiego, co posiadał. Tajemniczy kapłan Melchizedek składa ofiarę, którą przygotował z chleba i wina. Dziś w tym znaku odczytujemy zapowiedź Eucharystii – nasz Pan w ostatni wieczór spędzony z uczniami również wziął chleb i wino, by uwielbić Boga za Jego wielkie dzieła dokonane w historii. Równocześnie sam stał się Chlebem i Winem, by pokazać doskonały sposób uwielbienia Ojca. Wdzięczny Abraham oddaje dziesięcinę. Dziś uczeń Jezusa winien dać znacznie więcej – siebie.
Modlitwa dnia: Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia.
Piątek
Rz 12,9–16b; Łk 1,39–56
ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NMP
Słowo Boże: Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Apostoł dokładnie przypomina proste reguły życia w codzienności. Nie czyni tego bez przyczyny. Potrzebujemy bowiem bardzo konkretnych i praktycznych wskazówek, by nie nosić g łowy jedynie w chmurach  przez to nie potykać się o kamienie. Waga rzeczy drobnych i codziennych jest znaczna. O nie rozbiło się niejedno małżeństwo, upadł niejeden szlachetny zamiar.
Modlitwa dnia: Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojego natchnienia Najświętsza Maryja Panna, która nosiła w łonie Twojego Syna, nawiedziła Elżbietę, spraw, abyśmy byli posłuszni natchnieniom Ducha Świętego i zawsze mogli z Maryją Ciebie uwielbiać.
Sobota
Syr 51,12–20; Mk 11,27–33
Słowo Boże: Postąpiłem w mądrości, a Temu, co mi dał mądrość, chcę oddać cześć. Postanowiłem bowiem wprowadzić ją w czyn, zapłonąłem gorliwością o dobro i nie doznałem wstydu (…). Skierowałem ku niej moją duszę i znalazłem ją dzięki czystości. Kto zrozumiał wartość mądrości, ten będzie zdolny zapłacić najwyższą cenę, by ją posiąść. Kto otrzymał dar mądrości, ten na zawsze pozostanie wdzięczny wobec swego dobroczyńcy. Mądry nie dozna wstydu – to znaczy może być pewny, że buduje coś trwałego, co ostoi się wobec przeciwności; mądry z podniesioną głową będzie mógł stanąć w ostatnim dniu życia wobec swego Stwórcy.
Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy stale rozważając Twoją naukę, spełniali słowem i czynem to, co się Tobie podoba.