Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

Nie można być chrześcijaninem „na chwilę”

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej pod­czas audien­cji ogól­nej na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie, 15 maja br.

Fot. L’Osservatore Roma­no

Dro­dzy bra­cia i sio­stry, Dzi­siaj chciał­bym się zasta­no­wić nad dzia­ła­niem Ducha Świę­te­go w pro­wa­dze­niu Kościo­ła i każ­de­go z nas do Praw­dy. Sam Jezus mówi Apo­sto­łom: Duch Świę­ty „dopro­wa­dzi was do całej praw­dy, gdyż On sam jest „Duchem Praw­dy”. (…) To wła­śnie Duch Świę­ty, dar Chry­stu­sa Zmar­twych­wsta­łe­go spra­wia, że roz­po­zna­je­my Praw­dę. Jezus okre­śla go Para­kle­tem, to zna­czy „ten, któ­ry przy­cho­dzi nam z pomo­cą”, któ­ry jest u nasze­go boku, aby nas wspie­rać w tej dro­dze pozna­nia. A pod­czas Ostat­niej Wie­cze­rzy Jezus zapew­nia uczniów, że Duch Świę­ty nauczy ich wszyst­kie­go, przy­po­mi­na­jąc im Jego sło­wa. Jakie jest zatem dzia­ła­nie Ducha Świę­te­go w naszym życiu i w życiu Kościo­ła, aby nas dopro­wa­dzić do praw­dy? Przede wszyst­kim przy­po­mi­na i wypi­su­je w [pul­lqu­ote]
Do Pola­ków Ojciec
Świę­ty powie­dział:
Witam ser­decz­nie piel­grzy­mów pol­skich. Pozdra­wiam człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia „Civi­tas
Chri­stia­na” ze Szcze­ci­na, orga­ni­za­to­rów wie­lo­ty­sięcz­ne­go mar­szu dla życia, któ­re od wie­lu
lat odby­wa się w tym mie­ście. Niech ta ini­cja­ty­wa przy­po­mi­na wszyst­kim o potrze­bie sza­cun­ku dla życia ludz­kie­go i jego obro­ny od poczę­cia aż do natu­ral­nej śmier­ci. Bła­gaj­my Ducha Świę­te­go, by ludz­kie ser­ca prze­ni­ka­ła Praw­da, któ­ra wyzwa­la i miłość Boża, któ­ra czy­ni nas zdol­ny­mi, by być świad­ka­mi Ewan­ge­lii. Z ser­ca wszyst­kim bło­go­sła­wię.
[/pullquote]sercach ludzi wie­rzą­cych sło­wa, któ­re wypo­wie­dział Jezus i wła­śnie poprzez takie sło­wa pra­wo Boże – jak gło­si­li pro­ro­cy Sta­re­go Testa­men­tu – wypi­sy­wa­ne jest w naszym ser­cu, sta­je się w nas kry­te­rium oce­ny w podej­mo­wa­niu wybo­rów i prze­wod­ni­kiem w codzien­nych dzia­ła­niach, sta­je się zasa­dą życia. (…) Chciał­bym jed­nak zapy­tać każ­de­go z was: ilu z was modli się każ­de­go dnia do Ducha Świę­te­go — pew­nie nie­wie­lu? Jed­nak powin­ni­śmy wypeł­niać owo pra­gnie­nie Jezu­sa: modlić się każ­de­go dnia do Ducha Świę­te­go, aby otwo­rzył nam ser­ce na Jezu­sa! (…) Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Musi­my dać się zanu­rzyć w świe­tle Ducha Świę­te­go, aby wpro­wa­dził On nas w Bożą Praw­dę, któ­rą jest jedy­ny Pan nasze­go życia. W obec­nym Roku Wia­ry zapy­taj­my sie­bie, czy uczy­ni­li­śmy kon­kret­nie jakiś krok, aby bar­dziej poznać Chry­stu­sa i praw­dy wia­ry, czy­ta­jąc i roz­wa­ża­jąc Pismo Świę­te, ucząc się kate­chi­zmu, przy­stę­pu­jąc wytrwa­le do sakra­men­tów. Pytaj­my się jed­no­cze­śnie jakie kro­ki podej­mu­je­my, aby wia­ra kie­ro­wa­ła całym naszym ist­nie­niem. Nie moż­na być chrze­ści­ja­ni­nem „na chwi­lę”, jedy­nie w pew­nych momen­tach, oko­licz­no­ściach, pew­nych wybo­rach. Nie, nie moż­na być chrze­ści­ja­ni­nem w ten spo­sób. Chrze­ści­ja­na­mi jeste­śmy zawsze, w każ­dej chwi­li, cał­ko­wi­cie! Praw­da Chry­stu­sa, któ­rą uczy nas i obda­rza Duch Świę­ty obej­mu­je na zawsze i w peł­ni nasze codzien­ne życie. Przy­zy­waj­my Go czę­ściej, aby nas pro­wa­dził dro­gą uczniów Chry­stu­sa. Przy­zy­waj­my Go codzien­nie. Uczyń­my to posta­no­wie­nie: każ­de­go dnia przy­zy­waj­my Ducha Świę­te­go. Czy będzie­cie to czy­nić? … Nie sły­szę! … [odpo­wiedź wier­nych – tak!]. W ten spo­sób Duch Świę­ty przy­bli­ża nas do Jezu­sa Chry­stu­sa.