Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Duch Święty działa w Kościele

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI METROPOLITA POZNAŃSKI, WICEPRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Żad­ne dobre dzie­ło pod­ję­te w Koście­le nie było­by moż­li­we bez dzia­ła­nia Ducha Świę­te­go. Od zesła­nia Ducha Świę­te­go roz­po­czął się nowy etap w histo­rii zba­wie­nia – czas Ducha Świę­te­go. Od tam­te­go momen­tu nastą­pi­ła nie­ro­ze­rwal­na więź mię­dzy Duchem Świę­tym a Kościo­łem: tam, gdzie jest Kościół, tam jest rów­nież Duch Świę­ty, a gdzie jest Duch Świę­ty, tam jest Kościół i wszel­ka łaska. Nie­ro­ze­rwal­ny zwią­zek mię­dzy Duchem Świę­tym a Kościo­łem ist­nie­je tak­że dzi­siaj, bez Nie­go bowiem Kościół stał­by się jedy­nie czy­sto ludz­ką orga­ni­za­cją. Kie­dy Duch Świę­ty dzia­ła w Koście­le moż­na być pew­nym, że Kościół jako całość nie zbłą­dzi w peł­nie­niu woli Bożej. Zda­rza­ją się co praw­da w Koście­le zgor­sze­nia, grze­chy, here­zje i schi­zmy, zda­rza­ją się ludzie nad­uży­wa­ją­cy wła­dzy i wyko­rzy­stu­ją­cy reli­gię do swo­ich wła­snych celów, lecz osta­tecz­nie to nie oni, ale Duch Świę­ty kie­ru­je Kościo­łem. Naj­lep­szy dowód na dzia­ła­nie Ducha Świę­te­go to gwał­tow­ny roz­wój Kościo­ła w pierw­szych dzie­się­cio­le­ciach, któ­re nastą­pi­ły po epo­ce apo­stol­skiej. Po ludz­ku było nie­moż­li­we, by grup­ka kil­ku­na­stu nie­uczo­nych ludzi bez pomo­cy tech­ni­ki i środ­ków prze­ka­zu, bez dużych pie­nię­dzy mogła krze­wić swo­je ide­ały i spo­sób życia na cały ówcze­sny świat. A jed­nak doko­na­li tego. Nie sami, ale Duch Świę­ty, któ­re­go Jezus posłał im tak, jak obie­cał.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go w koście­le pw. św. Bar­ba­ry w Tomi­cach, obcho­dzą­cym 550. rocz­ni­cę powsta­nia, 19 V 2013 r.