Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Piotr przybył do Rzymu!

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Zosta­jąc Następ­cą św. Pio­tra, Jan Paweł II wie­lo­krot­nie nawią­zy­wał do doświad­cze­nia wia­ry gali­lej­skie­go Ryba­ka (…). Już w dniu inau­gu­ra­cji pon­ty­fi­ka­tu, mówiąc o Pio­trze, odsła­niał swo­je wła­sne prze­ży­cia. Mówił: „Piotr przy­był do Rzy­mu! Co go skie­ro­wa­ło i przy­pro­wa­dzi­ło do tego Mia­sta, ser­ca Impe­rium Rzym­skie­go, jeśli nie posłu­szeń­stwo natchnie­niu otrzy­ma­ne­mu od Pana? Może ten rybak z Gali­lei nie chciał­by przyjść aż tutaj. Może wolał­by pozo­stać tam, nad brze­ga­mi jezio­ra Gene­za­ret, ze swo­ją łodzią, ze swo­imi sie­cia­mi. Ale pro­wa­dzo­ny przez Pana, posłusz­ny Jego natchnie­niu, przy­był tutaj!”. Karol Woj­ty­ła dotarł do Rzy­mu z Wado­wic, gdzie spę­dził swo­je dzie­ciń­stwo i mło­dość, gdzie wzra­stał w rodzi­nie i wspól­no­cie para­fial­nej, gdzie zdo­był pod­sta­wo­we i śred­nie wykształ­ce­nie. Po dro­dze do Rzy­mu był Kra­ków. W pod­wa­wel­skim gro­dzie odbył stu­dia i słu­żył Jezu­so­wi Chry­stu­so­wi w Koście­le kra­kow­skim jako kapłan i biskup. W ten spo­sób Opatrz­ność Boża przy­go­to­wy­wa­ła go do naj­bar­dziej odpo­wie­dzial­nej służ­by. Warun­kiem tej służ­by była miłość.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. z oka­zji 93. uro­dzin Karo­la Woj­ty­ły, Wado­wi­ce, 18 V 2013 r.