Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Służba modlitwy i duchowej ofiary

Ks. Abp Józef Micha­lik Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, Metro­po­li­ta Prze­my­ski

Wcho­dząc w peł­nię kapłań­stwa Chry­stu­so­we­go, ura­duj się świa­do­mo­ścią, że Duch Pań­ski spo­czął na tobie, bo Pan cię nama­ścił i posy­ła. Otrzy­mu­je­my namasz­cze­nie i Ducha Pań­skie­go aby­śmy gło­si­li Sło­wo Boże, uczy­li o Bogu praw­dzi­wym, Bogu, któ­ry jest Ojcem spra­wie­dli­wym i miło­sier­nym, aby­śmy nie­śli Ewan­ge­lię ubo­gim, cho­rym, zała­ma­nym nie­śli nadzie­ję i pomoc, poma­ga­li prze­trwać wszyst­kie trud­no­ści. (…) Zada­niem bisku­pów jest budzić sumie­nie świa­ta, przy­po­mi­nać Boże pra­wa, któ­rych lek­ce­wa­że­nie jest przy­czy­ną nie­spra­wie­dli­wo­ści i krzyw­dy zada­wa­nej naj­słab­szym, mamy poma­gać kon­kret­ne­mu czło­wie­ko­wi, każ­de­mu czło­wie­ko­wi, na dro­dze do zba­wie­nia. (…) Podej­mij zatem twą nową służ­bę modli­twy i ducho­wej ofia­ry za nasz lud, za kapła­nów i o nowe powo­ła­nia, powo­ła­nia świę­te, będą­ce odbi­ciem two­jej ducho­wo­ści i poboż­no­ści, i twe­go zjed­no­cze­nia z Chry­stu­sem, a wła­ści­wie powo­ła­nia, któ­re będą czy­tel­nym, wyraź­nym odbi­ciem obli­cza i ducha nasze­go Zba­wi­cie­la. Niech ci pomo­cą w tym dzie­le będzie Mat­ka Pana.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas uro­czy­sto­ści kon­se­kra­cji ks. bp. Sta­ni­sła­wa Jam­roz­ka, Prze­myśl, 20 V 2013 r.