Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Beatyfikacja 2013

Gaude Mater Polonia”

Ciesz się Polsko,
ciesz się Kościele,
raduj się Krakowie

Fot. archi­wum sióstr pre­zen­tek

Dziś, 9 czerw­ca 2013 r. w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia, do gro­na bło­go­sła­wio­nych zosta­ną dołą­czo­ne dwie Polki: Mat­ka Mał­go­rza­ta Szew­czyk i Zofia z Macie­jow­skich Cze­ska. Te nie­zwy­kłe kobie­ty to zało­ży­ciel­ki dwóch zgro­ma­dzeń zakon­nych – sióstr sera­fi­tek i pre­zen­tek, któ­re zna­my z naszej codzien­no­ści. To prze­cież ducho­we ich cór­ki pra­cu­ją w naszych szko­łach, szpi­ta­lach, pro­wa­dzą przed­szko­la, świe­tli­ce i sto­łów­ki dla ubo­gich. Dzie­ło, któ­re roz­po­czę­ły przed laty, trwa.
– To ogrom­na radość, a le i wezwa­nie do jesz­cze gor­liw­szej służ­by dla Kościo­ła w myśl zało­ży­cie­lek naszych zgro­ma­dzeń – pod­kre­śla­ją sio­stry pre­zent­ki i sera­fit­ki, wska­zu­jąc, że ta beaty­fi­ka­cja odbę­dzie się w Roku Wia­ry.
War­to zauwa­żyć, że obie bło­go­sła­wio­ne pra­co­wa­ły na rzecz ubo­gich, ludzi pozba­wio­nych opie­ki. Zofia Cze­ska zało­ży­ła pierw­szą w Pol­sce szko­łę dla dziew­cząt. Na ten cel prze­zna­czy­ła cały swój mają­tek. Sama w mał­żeń­stwie nie docze­ka­ła się potom­stwa. Kocha­ła bar­dzo dzie­ci i im poświę­ci­ła swo­je życie. Z kolei Mat­ka Mał­go­rza­ta Szew­czyk, wiel­ka czci­ciel­ka św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, począt­ko­wo gro­ma­dzi­ła wokół sie­bie star­sze panie, potem, widząc wiel­kie ubó­stwo dzie­ci, tak­że je przy­gar­nia­ła do sie­bie. W cza­sie wiel­kie­go kry­zy­su kobie­co­ści, macie­rzyń­stwa, te wiel­kie Polki, któ­re Kościół wyno­si dziś do chwa­ły ołta­rzy, poka­zu­ją jak żyć, by zasłu­żyć na Nie­bo, by życie mia­ło sens, by czło­wiek czuł się szczę­śli­wy. Wpa­truj­my się w to, co robi­ły, jak prze­szły przez tę zie­mię – i naśla­duj­my je. Módl­my się za ich wsta­wien­nic­twem za Kościół, za Pol­skę, za nasze rodzi­ny, za nasze dzie­ci. One są wspa­nia­ły­mi pośred­nicz­ka­mi u Pana Boga, o czym świad­czy wie­le świa­dectw, mówią­cych o wypro­szo­nych łaskach i cudach. Bło­go­sła­wio­na Mat­ko Mał­go­rza­to Szew­czyk, módl się za nami! Bło­go­sła­wio­na Zofio z Macie­jow­skich Cze­ska, módl się za nami!