Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

In vitro łamie prawa natury

Ks. Abp Józef Micha­lik Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, Metro­po­li­ta Prze­my­ski

Nie moż­na mil­czeć, jeśli dzi­siaj czy­ni się eks­pe­ry­men­ty. In vitro, czy­li poczę­cie czło­wie­ka w pro­bów­ce, jest zwią­za­ne z grze­chem zła­ma­nia pra­wa natu­ry, bo dziec­ko ma się poczy­nać w miło­ści mię­dzy kobie­tą a męż­czy­zną, w mał­żeń­stwie, w rodzi­nie. Dziec­ko ma pra­wo do ojca i mat­ki, o któ­rych wie, że są jego rodzi­ca­mi. Tysią­ce dzie­ci znaj­du­je się w płyn­nym azo­cie i nie wia­do­mo, co z tym zro­bić. To jest eks­pe­ry­ment, któ­ry woła o pomstę do nie­ba. (…) Trze­ba mar­twić się tym, że kolej­ne dziec­ko nie przy­cho­dzi na świat w rodzi­nie, że Pol­ska wymie­ra. Trze­ba mar­twić się, że roz­pa­da­ją się mał­żeń­stwa i to w jakiej wiel­kiej licz­bie. To dowód, że mło­dzi nie mają od doro­słych wzor­ców wier­no­ści i prze­zwy­cię­ża­nia trud­no­ści w mał­żeń­stwach. My musi­my im to dać. (…) Kościo­ło­wi są potrzeb­ni ludzie, któ­rzy odważ­nie patrzą na świat i potem odważ­nie podej­mu­ją decy­zje życio­we, podej­mu­ją posta­no­wie­nia wewnętrz­ne, nie­raz zma­ga­ją się ze sobą, ale nie ustę­pu­ją, poko­nu­ją sie­bie i pró­bu­ją mno­żyć dobro. Kościo­ło­wi i świa­tu potrzeb­ni są świę­ci, dla­te­go potrzeb­ne są trud­no­ści, bo świę­ty nie wycho­wa się w atmos­fe­rze cie­plar­nia­nej.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas uro­czy­sto­ści kon­se­kra­cji ks. bp. Sta­ni­sła­wa Jam­roz­ka, Prze­myśl, 20 V 2013 r.