Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Prawdy nie ustala się przez głosowanie

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Żyje­my jed­nak w świe­cie, w któ­rym utrzy­mu­je się nurt nie­wia­ry, nega­cji Boga i obo­jęt­no­ści wobec Nie­go. Taka jest cena wol­no­ści, jaką nas obda­rzył Stwór­ca. Bóg niko­go nie zmu­sza, jest cier­pli­wy. Czy jed­nak czło­wiek o wła­snych siłach oca­li swój los? Czy pora­dzi sobie bez Boga, odci­na­jąc się od korze­ni, z któ­rych wyra­sta cała rze­czy­wi­stość? Czy czło­wiek ostoi się,budując nie na Ska­le, ale na pia­skach, na mie­liź­nie fał­szy­wie poj­mo­wa­nej auto­no­mii, urzą­dza­jąc sobie życie, jak­by Bóg nie ist­niał? Te pyta­nia sta­ją się jesz­cze bar­dziej aktu­al­ne, jeże­li je prze­nie­sie­my na grunt życia spo­łecz­ne­go. W spo­łe­czeń­stwie demo­kra­tycz­nym rzą­dzi więk­szość. (…) Przyj­mu­je­my ten fakt do wia­do­mo­ści. Przyj­mu­je­my też, że nie wszy­scy otrzy­ma­li łaskę wia­ry. Nie dla wszyst­kich pro­gra­mem życia i dzia­ła­nia jest Ewan­ge­lia. Tym nie­mniej, trze­ba jasno stwier­dzić, że wier­ność praw­dzie obo­wią­zu­je wszyst­kich, rów­nież pra­wo­daw­ców. Praw­dy nie usta­la się przez gło­so­wa­nie, dla­te­go nawet par­la­ment nie jest powo­ła­ny do two­rze­nia odręb­ne­go porząd­ku moral­ne­go niż ten, któ­ry jest wpi­sa­ny głę­bo­ko w ser­ce czło­wie­ka, w jego sumie­nie.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła, Kra­ków, 30 V 2013 r.