Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

Tak być nie może!

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej pod­czas
audien­cji ogól­nej na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie, 5 czerw­ca br.

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!
[pullquote]Do Pola­ków Ojciec Świę­ty powie­dział: Ser­decz­nie witam obec­nych tu Pola­ków. W spo­sób szcze­gól­ny pozdra­wiam kle­ry­ków i neo­pre­zbi­te­rów. Kocha­ni, dzię­kuj­cie Chry­stu­so­wi za dar wasze­go powo­ła­nia i pie­lę­gnuj­cie je w świe­tle i mocy Ducha Świę­te­go, aby­ście zawsze byli gor­li­wy­mi sza­fa­rza­mi łaski Bożej i praw­dzi­wy­mi prze­wod­ni­ka­mi na dro­gach świę­to­ści. Was dro­dzy pol­scy piel­grzy­mi i wszyst­kich Pola­ków pro­szę: dzię­kuj­cie Bogu za waszych kapła­nów i wspie­raj­cie ich modli­twą, życz­li­wo­ścią i dobrą radą. Niech Pan wam bło­go­sła­wi. [/pullquote]Dziś chciał­bym się zasta­no­wić nad kwe­stią ochro­ny śro­do­wi­ska, jak mia­łem już to oka­zję uczy­nić przy róż­nych oka­zjach. Suge­ru­je to tak­że dzi­siej­szy Świa­to­wy Dzień Śro­do­wi­ska pro­mo­wa­ny przez Orga­ni­za­cję Naro­dów Zjed­no­czo­nych, któ­ry zde­cy­do­wa­nie przy­po­mi­na o koniecz­no­ści wyeli­mi­no­wa­nia mar­no­traw­stwa i nisz­cze­nia żyw­no­ści. (…) Oso­ba ludz­ka jest zagro­żo­na: dla­te­go pil­nie potrzeb­na jest eko­lo­gia ludz­ka! A nie­bez­pie­czeń­stwo jest poważ­ne, ponie­waż przy­czy­na pro­ble­mu nie jest powierz­chow­na, lecz głę­bo­ka: jest to nie tyl­ko kwe­stia eko­no­mii, lecz tak­że ety­ki i antro­po­lo­gii. (…) Dzi­siaj nie rzą­dzi czło­wiek, lecz pie­nią­dze. A Bóg, nasz ojciec powie­rzył zada­nie strze­że­nia zie­mi, nie pie­nią­dzom, ale nam, męż­czy­znom i kobie­tom. My mamy to zada­nie! (…) Jeśli w tak wie­lu miej­scach świa­ta są dzie­ci, któ­re nie mają co jeść, to nie jest to wiel­ką wia­do­mo­ścią, wyda­je się to czymś nor­mal­nym. Tak być nie może! (…) Ludz­kie życie, oso­ba, nie są już odczu­wa­ne jako war­to­ści pod­sta­wo­we, któ­re nale­ży respek­to­wać i chro­nić, zwłasz­cza jeże­li jest ona sła­ba lub nie­peł­no­spraw­na, jeśli nie jest jesz­cze potrzeb­na – jak ten, kto ma się uro­dzić, albo nie jest już potrzeb­na — jak sta­rzec. Ta kul­tu­ra odrzu­ca­nia uczy­ni­ła nas nie­wraż­li­wy­mi tak­że na mar­no­tra­wie­nie i wyrzu­ca­nie żyw­no­ści, co jest tym bar­dziej nie­do­pusz­czal­ne, kie­dy, nie­ste­ty, na całym świe­cie wie­le osób i rodzin cier­pi głód i nie­do­ży­wie­nie. Nie­gdyś nasi dziad­ko­wie bar­dzo uwa­ża­li, żeby nie wyrzu­cać żad­ne­go pokar­mu, któ­ry pozo­stał. Kon­sump­cjo­nizm skło­nił nas, byśmy się przy­zwy­cza­ili, że coś jest zbęd­ne i do codzien­ne­go wyrzu­ca­nia żyw­no­ści, któ­rej cza­sa­mi nie umie­my już nadać wła­ści­wej war­to­ści, wykra­cza­ją­cej dale­ko poza czy­ste para­me­try eko­no­micz­ne. Jed­nak dobrze zapa­mię­taj­my, że wyrzu­ca­ne jedze­nie jest jak­by skra­dzio­nym ze sto­łu ubo­gich, głod­nych! (…) Przed kil­ko­ma dnia­mi, w uro­czy­stość Boże­go Cia­ła czy­ta­li­śmy opis roz­mno­że­nia chle­bów: Jezus pię­cio­ma chle­ba­mi i dwo­ma ryba­mi nakar­mił tłu­my. Zakoń­cze­nie tego frag­men­tu jest waż­ne: „Jedli i nasy­ci­li się wszy­scy, i zebra­no jesz­cze dwa­na­ście koszów ułom­ków, któ­re im zosta­ły”. Jezus pro­si uczniów, aby nic się nie zmar­no­wa­ło: żad­ne­go wyrzu­ca­nia! (…).
Jego Emi­nen­cji Ks. Kar­dy­na­ło­wi Sta­ni­sła­wo­wi Dzi­wi­szo­wi Metro­po­li­cie Kra­kow­skie­mu skła­da­my ser­decz­ne gra­tu­la­cje z oka­zji Zło­te­go Jubi­le­uszu Kapłań­stwa. Dzię­ku­je­my za wie­lo­let­nią życz­li­wość i przy­jaźń, oka­zy­wa­ną redak­cji „Źró­dła” w cza­sie rzym­skiej posłu­gi Kościo­ło­wi powszech­ne­mu u boku bł. Jana Paw­ła II oraz peł­nie­nia obo­wiąz­ków Metro­po­li­ty Kra­kow­skie­go obec­nie. Życzy­my obfi­tych darów Ducha Świę­te­go i nie­usta­ją­cej opie­ki Mat­ki Bożej w misji gło­sze­nia Miło­sier­dzia Boże­go i pro­wa­dze­nia ludu Boże­go do wiecz­nej szczę­śli­wo­ści. Z pamię­cią w codzien­nej modli­twie w inten­cji Księ­dza Kar­dy­na­ła

Redak­cja TRK „Źró­dło”