Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pożegnanie giganta ducha

Ks. Abp Józef Micha­lik Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, Metro­po­li­ta Prze­my­ski

Kard. Sta­ni­sław Nagy to wybit­na postać Kościo­ła w Pol­sce, nale­ży do poko­le­nia, któ­re nio­sło w sobie kil­ka epok, ich mło­dzień­cze ide­ały, egza­mi­no­wał i har­to­wał cięż­ki okres II woj­ny świa­to­wej, a każ­da woj­na jest wymie­rzo­na prze­ciw­ko czło­wie­ko­wi i dla­te­go sta­je się okre­sem dep­ta­nia praw ludz­kich i Bożych. (…) Był – jak wspo­mi­na­ją jego ucznio­wie – nauczy­cie­lem i mistrzem, ale wyma­ga­ją­cym. Wie­dział bowiem, że racjo­nal­na tro­ska o fun­da­men­ty wia­ry jest dla każ­dej reli­gii spra­wą pierw­szo­rzęd­ne­go zna­cze­nia. Wie­dział też, że rozum i wia­ra nie sprze­ci­wia­ją się sobie, ale wspie­ra­ją wza­jem­nie, wyra­sta­jąc z jed­ne­go źró­dła praw­dy. Pro­fe­so­ro­wie KULATK w War­sza­wie z tam­tych lat to nie tyl­ko wybit­ni naukow­cy, ale gigan­ci ducha, któ­rzy nie tyl­ko rato­wa­li Kościół w Pol­sce przed zepchnię­ciem go na mar­gi­nes życia inte­lek­tu­al­ne­go i kul­tu­ral­ne­go, ale przez solid­ny warsz­tat pra­cy spra­wi­li, że wykształ­ce­nie ducho­wień­stwa w Pol­sce, a potem tak­że wykształ­ce­nie kato­lic­kie­go laika­tu, nie ustę­po­wa­ło innym kra­jom wol­ne­go świa­ta. Z wdzięcz­no­ścią i w duchu wier­no­ści praw­dzie trze­ba dziś o tym powie­dzieć, żegna­jąc jed­ne­go z tych wybit­nych ludzi nauki Kościo­ła kato­lic­kie­go.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas uro­czy­sto­ści pogrze­bo­wych

ks. kard. Sta­ni­sła­wa Nagy’ego, Kra­ków, 11 VI 2013 r.