Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Poszanowanie życia miarą cywilizacji

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Kościół posła­ny jest do świa­ta, aby być w nim zaczy­nem dobra i miło­ści, aby prze­pa­jać go ewan­ge­licz­ny­mi war­to­ścia­mi, aby strzec ładu moral­ne­go, opie­ra­ją­ce­go się w pierw­szym rzę­dzie na pra­wie natu­ry, zapi­sa­nym w Deka­lo­gu. Kościół przy­po­mi­na czło­wie­ko­wi o jego god­no­ści i powo­ła­niu, o war­to­ści życia, o nad­rzęd­no­ści pra­wa Boże­go nad pra­wem sta­no­wio­nym przez pra­wo­daw­cze insty­tu­cje. Kościół nigdy nie zre­zy­gnu­je z tej misji, bo ina­czej sprze­nie­wie­rzył­by się swo­je­mu Zało­ży­cie­lo­wi – Jezu­so­wi Chry­stu­so­wi. Może to cza­sem wywo­ły­wać, i wywo­łu­je napię­cia, a nawet otwar­tą kry­ty­kę i sprze­ciw wobec Kościo­ła. Kościół bro­ni świę­to­ści życia i jego god­no­ści. Dzię­ki Bogu, w naszych cza­sach wzrósł w pol­skim spo­łe­czeń­stwie sza­cu­nek dla życia, tak­że dla życia nie­na­ro­dzo­nych. Wzro­sła świa­do­mość świę­to­ści tego życia, jego nie­na­ru­szal­no­ści. Trze­ba nadal budzić świa­do­mość i wraż­li­wość w tym zakre­sie, bo nie jest to tyl­ko spra­wa wia­ry i reli­gii, ale spra­wa czło­wie­czeń­stwa, spra­wa fun­da­men­tów naszej kul­tu­ry i orga­ni­za­cji życia spo­łecz­ne­go. Posza­no­wa­nie dla życia jest mia­rą naszej cywi­li­za­cji.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła, Kra­ków, 30 V 2013 r.