Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki

NIEDZIELA: Za 12,10–11; Ga 3,26–29; £k 9,18–24
Gdy Jezus modlił się na osob­no­ści, a byli z Nim ucznio­wie, zwró­cił się do nich z zapy­ta­niem: Za kogo uwa­ża­ją Mnie tłu­my? Oni odpo­wie­dzie­li: Za Jana Chrzci­cie­la; inni za Elia­sza; jesz­cze inni mówią, że któ­ryś z daw­nych pro­ro­ków zmar­twych­wstał. Zapy­tał ich: A wy za kogo Mnie uwa­ża­cie? Piotr odpo­wie­dział: Za Mesja­sza Boże­go. Wte­dy suro­wo im przy­ka­zał i napo­mniał ich, żeby niko­mu o tym nie mówi­li. I dodał: Syn Czło­wie­czy musi wie­le wycier­pieć: będzie odrzu­co­ny przez star­szych, arcy­ka­pła­nów i uczo­nych w Piśmie; będzie zabi­ty, a trze­cie­go dnia zmar­twych­wsta­nie. Potem mówił do wszyst­kich: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze same­go sie­bie, niech co dnia weź­mie swój krzyż i niech Mnie naśla­du­je. Bo kto chce zacho­wać swo­je życie, stra­ci je, a kto stra­ci swe życie z mego powo­du, ten je zacho­wa.
Roz­wa­ża­nie
Każ­dy wie­rzą­cy sta­nie kie­dyś wobec pyta­nia, któ­re posta­wi ktoś inny, wła­sne sumie­nie czy też trud­na, wyma­ga­ją­ca sytu­acja: kim jest Jezus? Moż­na odpo­wie­dzieć podob­nie jak Apo­sto­ło­wie, cytu­jąc róż­ne wypo­wie­dzi, naj­pięk­niej­sze sfor­mu­ło­wa­nia czy twier­dze­nia zna­nych auto­ry­te­tów. Ale to nie wystar­czy. Prze­ko­na­nia innych to za mało. Koniecz­ne jest wła­sne zda­nie, wła­sne doświad­cze­nie, oso­bi­sta opi­nia. Owszem, opi­nie innych są poży­tecz­ne, ale tyl­ko wów­czas, gdy poma­ga­ją spre­cy­zo­wać i opi­sać oso­bi­ste doświad­cze­nie, któ­re­go nic nie może zastą­pić.

rs