Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Kapłaństwo jest darem

Ks. Abp Józef Micha­lik Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, Metro­po­li­ta Prze­my­ski

Patro­nem dzi­siej­szej uro­czy­sto­ści jest św. Anto­ni Padew­ski, któ­ry odzna­czał się podob­nie jak nasz sole­ni­zant peł­nym darem wymo­wy, był też pro­win­cja­łem, jak bp Anto­ni. Naj­waż­niej­szym moty­wem uro­czy­sto­ści dro­hi­czyń­skich jest rocz­ni­ca 50-lecia służ­by kapłań­skiej bp. Anto­nie­go Dydy­cza. (…) Kapłań­stwo to nie­ustan­ny dia­log z Chry­stu­sem doty­czą­cy miło­ści, gdy Ten pyta: czy miłu­jesz Mnie wię­cej ani­że­li ci? Jezus doma­ga się nie tyl­ko dekla­ra­cji, ale codzien­nych dowo­dów. Kapłań­stwo jest wiel­ką tajem­ni­cą, darem, któ­ry nie­skoń­cze­nie prze­ra­sta czło­wie­ka, wybo­rem zaufa­nia, poprzez któ­ry Chry­stus pozwa­la utoż­sa­mić się z Nim czło­wie­ko­wi, ale jest też służ­bą ludziom, aby ich zba­wić. To nie tyl­ko Chry­stus jest dobrym paste­rzem i kapła­nem, ale tak czy­nić powi­nien każ­dy kapłan. Wiel­ki jest wkład księ­dza bisku­pa Anto­nie­go w zma­ga­nie o pra­wo do obec­no­ści Boga w życiu całe­go naro­du. Dzię­ku­je­my, że nie zabra­kło ci mądro­ści i odwa­gi do uka­zy­wa­nia bólów moral­nych, dema­sko­wa­nia zafał­szo­wań ide­olo­gii mate­ria­li­stycz­nych, któ­re nie róż­nią się wie­le od ide­olo­gii komu­ni­stycz­nych. Nie zawsze budzi­ło to aplauz rzą­dzą­cych, ale budzi­ło reflek­sję tam, gdzie win­na być obu­dzo­na.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. z oka­zji jubi­le­uszu
50-lecia kapłań­stwa ks. bp. Anto­nie­go Dydy­cza, Dro­hi­czyn, 13 VI 2013 r.