Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Módlmy się w intencji powołań

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Zwra­cam się z proś­bą do wszyst­kich wspól­not para­fial­nych Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, wspól­not zakon­nych, ruchów, sto­wa­rzy­szeń kato­lic­kich i wszyst­kich wier­nych, o pod­ję­cie indy­wi­du­al­nej i wspól­no­to­wej modli­twy w inten­cji powo­łań kapłań­skich i zakon­nych. Przed­wa­ka­cyj­ny czas jest okre­sem, w któ­rym ludzie mło­dzi, matu­rzy­ści, podej­mu­ją waż­ne decy­zje doty­czą­ce  ich przy­szłe­go życia. Trze­ba więc pro­sić Pana żni­wa, aby w wie­lu ser­cach wzbu­dził ochot­ne pra­gnie­nie do pod­ję­cia dro­gi ku kapłań­stwu i odpo­wie­dzi na głos wzy­wa­ją­ce­go Pana. Ser­decz­ną modli­twą nale­ży oto­czyć rów­nież i tych, któ­rzy wpraw­dzie noszą w sobie prze­ko­na­nie o powo­ła­niu do służ­by Bożej w kapłań­stwie, jed­nak brak im odwa­gi, by zde­cy­do­wa­nie pójść za gło­sem powo­ła­nia. Czer­wiec to mie­siąc szcze­gól­nej czci odda­wa­nej Ser­cu Jezu­so­we­mu, a Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa jest świa­to­wym dniem modlitw o uświę­ce­nie kapła­nów. Niech te oko­licz­no­ści sta­ną się szcze­gól­ną oka­zją do pod­ję­cia modli­twy o nowe, licz­ne i świę­te powo­ła­nia kapłań­skie i zakon­ne w Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej.

Proś­ba Ks. Kar­dy­na­ła o modli­twę w inten­cji powo­łań, Kra­ków, czer­wiec 2013 r.