Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

30. rocznica papieskiej wizyty

KS. BP GRZEGORZ BALCEREK BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ

Uro­czy­sta opra­wa litur­gii spra­wo­wa­nej w poznań­skiej kate­drze pozo­sta­je w har­mo­nii z wypo­wie­dzia­ny­mi 30 lat temu w Pozna­niu przez Jana Paw­ła II sło­wa­mi, iż „kul­tu­ra pol­ska posia­da zna­mio­na nade wszyst­ko zachod­nio­eu­ro­pej­skie”. Wizy­ta Papie­ża przy­nio­sła naro­do­wi nową nadzie­ję, a zazna­czy­ło się to przede wszyst­kim w nie­prze­li­czo­nych, wręcz milio­no­wych tłu­mach uczest­ni­ków spo­tkań, tak­że w Pozna­niu. (…) Rze­czy­wi­ście, głów­nym prze­sła­niem tej piel­grzym­ki Ojca Świę­te­go sprzed 30 lat było przy­nie­sie­nie naro­do­wi pol­skie­mu nadziei. I to zaowo­co­wa­ło wie­lo­ma przed­się­wzię­cia­mi w życiu spo­łecz­nym, któ­re dopro­wa­dzi­ły sześć lat póź­niej do zmian ustro­jo­wych, o jakich jesz­cze w cza­sie owej wizy­ty trud­no było marzyć. (…) Hitle­row­cy prze­śla­do­wa­li księ­ży nie dla­te­go, że peł­ni­li oni posłu­gę reli­gij­ną, ale za dzia­łal­ność patrio­tycz­ną. A po II woj­nie świa­to­wej, w cza­sach reżi­mu komu­ni­stycz­ne­go, zanim jesz­cze powsta­ły orga­ni­za­cje opo­zy­cyj­ne, wła­śnie księ­ża uczy­li inne­go od obo­wią­zu­ją­ce­go wte­dy spo­so­bu myśle­nia i postę­po­wa­nia. W 1983 roku Jan Paweł II powie­dział, iż Poznań wyzna­cza w życiu Naro­du szcze­gól­ny styl budo­wa­nia wspól­ne­go dobra. Niech to będzie wska­za­nie tak­że dla nasze­go poko­le­nia Pozna­nia­ków. Budo­wa­nie dobra wspól­ne­go roz­pocz­nij­my od umi­ło­wa­nia Kościo­ła i sto­so­wa­nia Jego nauki w naszym życiu, zwłasz­cza w rodzi­nie. Tak wie­le jest do zro­bie­nia w naszej Ojczyź­nie.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w 30. rocz­ni­cę pierw­szej wizy­ty Jana Paw­ła II w Pozna­niu, 20 VI 2013 r.