Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Doprecyzowane czwarte przykazanie kościelne

Ks. Abp Józef Micha­lik Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, Metro­po­li­ta Prze­my­ski

Czwar­te przy­ka­za­nie kościel­ne zosta­ło uzu­peł­nio­ne tak, by zacho­wy­wać wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych – i tu nic się nie zmie­nia – a w cza­sie Wiel­kie­go Postu powstrzy­my­wać się od udzia­łu w zaba­wach. To jest dopre­cy­zo­wa­nie zwra­ca­ją­ce uwa­gę na szcze­gól­ny cha­rak­ter Wiel­kie­go Postu i jego zna­cze­nie dla chrze­ści­jan. Dotych­cza­so­we sfor­mu­ło­wa­nie czwar­te­go przy­ka­za­nia uwa­żam za dość ogól­ne stwier­dze­nie powo­du­ją­ce nie­ja­sno­ści wśród wier­nych. Czę­stym pro­ble­mem były na przy­kład piąt­ko­we zaba­wy dla dzie­ci. Dzie­cię­ca zaba­wa nie prze­kra­cza tego przy­ka­za­nia. Czy mamy więc pra­wo mno­żyć grze­chy i nie pro­sto­wać, lecz kom­pli­ko­wać spra­wy sumie­nia? Przy­ję­ta przez KEP wer­sja czwar­te­go przy­ka­za­nia kościel­ne­go brzmi: „Zacho­wy­wać naka­za­ne posty i wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych, a w cza­sie Wiel­kie­go Postu powstrzy­my­wać się od udzia­łu w zaba­wach”. Poprzed­nia brzmia­ła: „Zacho­wy­wać naka­za­ne posty i wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych, a w okre­sach poku­ty powstrzy­my­wać się od udzia­łu w zaba­wach”.

Komen­tarz prze­wod­ni­czą­ce­go KEP do decy­zji jaką pod­ję­li bisku­pi zgro­ma­dze­ni na 362. zebra­niu ple­nar­nym KEP w Wie­licz­ce, 22 VI 2013 r.