Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Wdzięczny za dar kapłaństwa

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

„Dzię­kuj­cie Panu, bo jest dobry, bo miło­sier­dzie Jego trwa na wie­ki!” Te sło­wa Psal­mi­sty Pań­skie­go cisną się dziś na usta, gdy myślą powra­cam do dnia świę­ceń kapłań­skich. Dar kapłań­stwa, któ­ry otrzy­ma­łem razem z moimi kole­ga­mi rocz­ni­ko­wy­mi dnia 23 czerw­ca 1963 roku z rąk ówcze­sne­go wika­riusz kapi­tul­ne­go, bpa Karo­la Woj­ty­ły, cał­ko­wi­cie prze­mie­nił moje życie czy­niąc mnie kapła­nem Jezu­sa Chry­stu­sa. (…) Z wdzięcz­no­ścią pochy­lam się nad tajem­ni­cą sakra­men­tu kapłań­stwa i dzię­ku­ję Bogu za ten nie­zwy­kły dar, dzię­ki któ­re­mu mogę codzien­nie sta­wać przy ołta­rzu Chry­stu­sa i wypo­wia­dać Jego sło­wa: „To jest Cia­ło moje. To jest Krew moja”. Dzię­ku­ję za każ­dą Mszę świę­tą, któ­rą spra­wo­wa­łem w imie­niu Chry­stu­sa, aby kar­mić Lud Boży pokar­mem na życie wiecz­ne. Dzię­ku­ję rów­nież za sakra­ment poku­ty, mocą któ­re­go mogłem wypo­wia­dać w zastęp­stwie Chry­stu­sa sło­wa roz­grze­sze­nia: „I ja tobie odpusz­czam grze­chy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świę­te­go”. (…) W tym szcze­gól­nym Roku Wia­ry pro­szę o modli­twę, abym nie zawiódł nasze­go Pana i Mistrza, Jezu­sa Chry­stu­sa, a dla Die­ce­zji był dobrym paste­rzem.

Frag­ment Sło­wa Metro­po­li­ty Kra­kow­skie­go z oka­zji 50-lecia kapłań­stwa, Kra­ków, 23 VI 2013 r.