Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Przemilczane ludobójstwo

Znisz­czo­ne w cza­sach sowiec­kich wnę­trze zabyt­ko­we­go kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go pw. św. Trój­cy w Bere­stecz­ku — fot. A. Stach­nik