Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Peregrynacja zakończona

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Pere­gry­na­cja w życiu reli­gij­nym Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej była cza­sem wiel­kiej modli­twy, a tak­że reflek­sji nad tajem­ni­cą miło­sier­dzia, prze­ży­wa­nej w cza­sie reko­lek­cji lub misji. Modli­li­śmy się w inten­cjach para­fii i rodzin, dzie­ci i mło­dzie­ży, a tak­że za ludzi cho­rych i bez­ro­bot­nych oraz wszyst­kich potrze­bu­ją­cych. Owo­cem tej modli­twy było wie­le prze­ży­tych spo­wie­dzi, umoc­nie­nie wia­ry, oży­wie­nie nabo­żeń­stwa do Miło­sier­dzia Boże­go, a tak­że pod­ję­cie wie­lu posta­no­wień, któ­re nadal przy­no­szą i będą przy­no­sić w przy­szło­ści dobre owo­ce. Do bło­go­sła­wio­nych darów nawie­dze­nia zali­cza­my tak­że wzrost powo­łań do kapłań­stwa w naszej Archi­die­ce­zji oraz oży­wie­nie ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. W ten świę­ty czas miło­sier­dzia wpi­su­ją się rów­nież wiel­kie wyda­rze­nia ostat­nich tygo­dni, jak beaty­fi­ka­cja Zofii Cze­skiej i Mał­go­rza­ty Szew­czyk oraz poświę­ce­nie (…) kościo­ła bł. Jana Paw­ła II w Jego sank­tu­arium w Łagiew­ni­kach. (…)  Ubo­ga­ce­ni tak wiel­ki­mi dara­mi chce­my śpie­wać Bogu hymn uwiel­bie­nia.
Frag­ment wypo­wie­dzi Metro­po­li­ty Kra­kow­skie­go w związ­ku z zakoń­cze­niem pere­gry­na­cji obra­zu Jezu­sa Miło­sier­ne­go w Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, czer­wiec 2013 r.