Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Imiona Jezusa (5)

PAN

Ks. Edward Staniek

Jezus Chrystus jest Panem. Wszystko cokolwiek istnieje jest jego własnością. On też decyduje o wszystkim, co się dzieje. On zna liczbę włosów na naszej głowie i zna los każdego z nich. On wszystko ma w swoich rękach. Jako Pan rządzi całym światem materialnym i zna miejsce oraz zadania wszystkich atomów, protonów i neutronów. On zna cały kosmos tak w wymiarze przestrzeni, jak i jego dynamizmu. Nikt z ludzi nie zna wymiarów świata materialnego i ludzki rozum jest tak małą dyskietką, że nie jest w stanie objąć nawet jednego procenta wiadomości o materialnym świecie. Jezus jako Pan zna wszystko i w Jego rękach świat istnieje. Jezus jako Pan zna dynamizm życie od początku jego istnienia. Ktokolwiek dotknie tajemnicy tego dynamizmu skłania głowę przed ogromem mądrości i ruchu, jakim promieniuje świat żywych istot. Niepojętą tajemnicą jest to, że Syn Boga razem ze swym Ojcem zaryzykowali stworzenie istot wolnych, które mogą robić to, co chcą. Jak nad nimi panować? Są własnością Pana. Są nieustannie, sekunda po sekundzie, stwarzani przez Niego. Są w Jego rękach. On zgadza się na to, aby robili to, co chcą. Oczekuje od nich współpracy i włączenia się w pełnienie Jego programów wpisanych w wolę Ojca niebieskiego. To wymaga dobrowolnego podjęcia współpracy z Nim i to jest jedyna szansa wykorzystania wolności w sposób maksymalny. Istota wolna robi to, co chce. Ile razy decyduje się na pełnienie woli własnej – karłowacieje. Ile razy podejmuje współpracę z Bogiem – rośnie. Jezus jako Pan potrafi człowieka pełniącego własną wolę włączyć w swe plany. Rozliczy go jednak z jego odpowiedzialności za wolność. Istotą bowiem wolności jest odpowiedzialność za jej właściwe wykorzystanie. Jaki był cel stworzenia istot wolnych, skoro ryzyko złego wykorzystania wolności tak przez szatana, demonów, jak i człowieka było znane Panu? Odpowiedź Jezusa, jako naszego Pana, na to pytanie jest prosta: Chcę wolne stworzenia wprowadzić w świat mojej miłości, a to jest możliwe jedynie na zasadzie wolności. Żadne meble w mieszkaniu nie kochają właściciela, nawet jeśli są wyjątkowo cenne i piękne. Żaden robot, nawet jeśli wykonuje tysiące zadań nie kocha właściciela. Kochać może jedynie ten, kto chce kochać. Ryzyko wolności jest warunkiem miłości. Jezus jako Pan idealnie panuje nad każdą istotą wolną, tak nad aniołami, jak i ludźmi. Pozwala im pełnić swoją wolę, ale jest ich Panem i oni przed Nim odpowiadają. Niewielu ludzi spogląda dziś na Jezusa jako Pana. Niewielu widzi w Jego dłoniach wszystkich polityków, którzy pełnią na ziemi rolę panów i chcą decydować o losach innych. On jest Panem i oni, czy tego chcą, czy nie, staną przed Nim biorąc pełną odpowiedzialność za wszystkie swe słowa, decyzje, czyny. Oni są własnością Pana i On rozliczy ich z wykonania zadań, jakie podjęli na ziemi. Takie spojrzenie na Jezus jako Pana wypełnia serce wielkim pokojem. Ono bowiem pozwala radować się ustrojem sprawiedliwości i miłości, jakim promieniuje Jego imperium.