Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Zaangażowanie w sprawę pojednania

KS. BP KRZYSZTOF NITKIEWICZ PRZEWODNICZĄCY RADY EPISKOPATU DS. EKUMENIZMU BISKUP DIECEZJALNY SANDOMIERSKI

Wizy­ta arcy­bi­sku­pa więk­sze­go kijow­sko-halic­kie­go Świa­to­sła­wa Szew­czu­ka w Pol­sce ma wiel­kie zna­cze­nie dla Kościo­ła grec­ko­ka­to­lic­kie­go w naszym kra­ju. Jest tego Kościo­ła zwierzch­ni­kiem i odwie­dza go w spo­sób bar­dzo uro­czy­sty. Wizy­ta słu­ży umoc­nie­niu i roz­wo­jo­wi Kościo­ła grec­ko­ka­to­lic­kie­go w Polce. Dru­gim waż­nym ele­men­tem tej wizy­ty są spo­tka­nia gło­wy ukra­iń­skie­go Kościo­ła grec­ko­ka­to­lic­kie­go z hie­rar­chią Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go w kon­tek­ście 70. rocz­ni­cy zbrod­ni wołyń­skiej. W tym kon­tek­ście widać też ana­lo­gię do wymia­ny listów bisku­pów pol­skich i nie­miec­kich z 1965 r. ze sło­wa­mi: „Prze­ba­cza­my i pro­si­my o prze­ba­cze­nie”. Widzę wiel­kie zaan­ga­żo­wa­nie ukra­iń­skie­go Kościo­ła grec­ko­ka­to­lic­kie­go i Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go w Pol­sce w spra­wę pojed­na­nia, tym bar­dziej że w tej spra­wie mię­dzy naszy­mi naro­da­mi nie jest to pierw­szy akt, lecz kolej­ny krok w wędrów­ce ku sobie, w odkry­wa­niu wspól­nych korze­ni, sto­sun­ków i wspól­no­ty w dzie­le ewan­ge­li­za­cji. (…) Dzi­siaj Kościo­ły łaciń­ski i grec­ko­ka­to­lic­ki w Pol­sce i na Ukra­inie są bar­dzo moc­no zaan­ga­żo­wa­ne w dzie­ło nowej ewan­ge­li­za­cji, w umac­nia­niu wspól­no­ty kościel­nej w naszych kra­jach. Ewan­ge­li­za­cja jest abso­lut­nie koniecz­na w naszych cza­sach, gdyż musi­my dawać wspól­ne świa­dec­two Chry­stu­sa i łączy nas oso­ba papie­ża, któ­ry jest gło­wą Kościo­ła powszech­ne­go.

Frag­ment wypo­wie­dzi dla KAI, 27 VI 2013 r.