Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Bóg prawdziwą nadzieją człowieka

Ks. bp Tade­usz Rako­czy Ordy­na­riusz Die­ce­zji Biel­sko-Żywiec­kiej

Czas to miłość, to zba­wie­nie. Celem wędrów­ki na zie­mi jest zba­wie­nie. Wobec bez­pow­rot­nej prze­szło­ści i nie­pew­nej przy­szło­ści, tyl­ko to, co czło­wiek prze­ży­wa teraz, zale­ży od nie­go. (…) Zatem nada­jąc sens naszej teraź­niej­szo­ści, nazna­cza­my sen­sem naszą prze­szłość i przyszłość.Warto o tym pamię­tać przez cały nowy rok, któ­ry dziś roz­po­czy­na­my. Poprzez Odku­pie­nie dana zosta­ła czło­wie­ko­wi nadzie­ja nie­za­wod­na, mocą któ­rej może­my sta­wić czo­ło naszej teraź­niej­szo­ści. W tym kon­tek­ście rodzi się od razu pyta­nie: jakie­go rodza­ju jest ta nadzie­ja i o jaką cho­dzi tu pew­ność? Tą nadzie­ją jest nasza wia­ra w Boga. Tyl­ko wte­dy, gdy przy­szłość jest pew­na, jako rze­czy­wi­stość pozy­tyw­na, może­my żyć w teraź­niej­szo­ści. Jak pisze Ojciec Świę­ty Bene­dykt XVI w orę­dziu na Świa­to­wy Dzień Misyj­ny 2008: kto nie zna Boga, „cho­ciaż miał­by wie­lo­ra­kie nadzie­je, w grun­cie rze­czy nie ma nadziei, wiel­kiej nadziei, któ­ra pod­trzy­mu­je całe życie”. Praw­dzi­wą nadzie­ją czło­wie­ka może być tyl­ko Bóg! Bóg, któ­ry nas umi­ło­wał i miłu­je nas aż do koń­ca. Poznać Boga to zna­czy otrzy­mać nadzie­ję. Od pozo­sta­wa­nia w żywej rela­cji z Chry­stu­sem, zale­ży życie docze­sne i wiecz­ne czło­wie­ka. (…) Budo­wać swe życie na Chry­stu­sie ozna­cza m.in. opar­cie wszyst­kich swych pra­gnień, tęsk­not, marzeń, ambi­cji i pla­nów na Jego woli. Bądź­cie świad­ka­mi nadziei, tej nadziei, któ­ra nie boi się budo­wać domu swo­je­go życia na fun­da­men­cie, któ­re­mu na imię Jezus Chry­stus.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi, w koście­le pw. św. Jan Chrzci­cie­la w Biel­sku-Bia­łej Komo­ro­wi­cach, 1 I 2013 r.