Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Otwarci na Tajemnicę Boga

Ks . Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

W Mędr­cach ze Wscho­du, któ­rych nazy­wa­my Trze­ma Kró­la­mi, roz­po­zna­je­my ludzi otwar­tych, szu­ka­ją­cych i docie­ka­ją­cych praw­dy. Roz­po­zna­je­my w nich ludzi otwar­tych na Tajem­ni­cę Boga wkra­cza­ją­ce­go w ludz­kie dzie­je. Roz­po­zna­je­my w nich ludzi pra­wych, kon­se­kwent­nych, pokor­nych i hoj­ne­go ser­ca. Gdy „zoba­czy­li Dzie­cię z Mat­ką Jego, Mary­ją, padli na twarz i odda­li Mu pokłon. I otwo­rzyw­szy swe skar­by, ofia­ro­wa­li Mu dary: zło­to, kadzi­dło i mir­rę” (Mt 2,11). Dzi­siaj my sami dołą­cza­my do orsza­ku Trzech Kró­li. Utoż­sa­mia­my się z ich posta­wą. Pra­gnie­my być – jak oni – ludź­mi otwar­te­go umy­słu i ser­ca. Pra­gnie­my dać wyraz naszej wia­ry. Nowo­na­ro­dzo­ny Pan przy­szedł prze­cież do każ­de­go z nas. Dla każ­de­go z nas jest Zba­wi­cie­lem. Pra­gnie­my przed Nim otwo­rzyć na oścież drzwi. Takiej posta­wy uczył nas bło­go­sła­wio­ny Papież Jan Paweł II. Pra­gnie­my ofia­ro­wać naro­dzo­ne­mu w Betle­jem Kró­lo­wi to, co w nas naj­cen­niej­sze. Pra­gnie­my zawie­rzyć Mu wszyst­kie nasze spra­wy, marze­nia i nadzie­je. (…) Pra­gnie­my, by ewan­ge­licz­na praw­da o Bogu i czło­wie­ku nada­wa­ła kształt nasze­mu życiu oso­bi­ste­mu, rodzin­ne­mu i spo­łecz­ne­mu.

Frag­ment prze­mó­wie­nia skie­ro­wa­ne­go do Orsza­ku Trzech Kró­li,
Kra­ków, 6 I 2013 r.