Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Nie ma Kościoła bez Chrystusa

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Nie­zwy­kły Nauczy­ciel z Naza­re­tu stał się oso­bą publicz­ną. Cho­dzi­ły za Nim tłu­my słu­cha­czy pra­gnio­nych praw­dy o swo­im życiu i losie, o Bogu i czło­wie­ku. Praw­dę wypo­wia­da­nych przez sie­bie słów Jezus potwier­dzał nad­zwy­czaj­ny­mi zna­ka­mi, cuda­mi, w któ­rych do gło­su docho­dzi­ło Jego miło­sier­dzie wobec czło­wie­ka cho­re­go, cier­pią­ce­go, głod­ne­go i zagu­bio­ne­go. Ale kim był ten nie­zwy­kły Nauczy­ciel? On sam pomógł naj­bliż­szym uczniom odkryć praw­dę o sobie i o swo­im posłan­nic­twie. Naj­pierw zapy­tał ich: „Za kogo ludzie uwa­ża­ją Syna Czło­wie­cze­go?”. Uwa­ża­li Go za kogoś nad­zwy­czaj­ne­go. Ale prze­cież nie był On ani Janem Chrzci­cie­lem, ani Elia­szem, ani Jere­mia­szem, ani żad­nym z pro­ro­ków. Był kimś nie­wy­obra­żal­nie więk­szym. Na dru­gie, waż­niej­sze pyta­nie: „A wy za kogo Mnie uwa­ża­cie?”, odpo­wie­dzi udzie­lił Szy­mon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywe­go”. Ta odpo­wiedź się­ga­ła głę­bi rze­czy­wi­sto­ści. Na tej praw­dzie i na wie­rze Szy­mo­na Pio­tra Jezus posta­no­wił zbu­do­wać Kościół – wiel­ką wspól­no­tę swo­ich uczniów, ogar­nia­ją­cą wszyst­kie kon­ty­nen­ty i naro­dy, kul­tu­ry i języ­ki. Kościół nie został zbu­do­wa­ny na pia­sku. Kościół został zbu­do­wa­ny na ska­le. (…) Nie ma Chry­stu­sa bez Kościo­ła. I nie ma Kościo­ła bez Chry­stu­sa.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Kate­drze Wawel­skiej, 29 VI 2013 r.