Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (32)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Panie, naucz nas się modlić” – prosili uczniowie Pana Jezusa (Łk 11,1). „A On rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze” (Łk 11,2). Św. Łukasz przekazał nam krótszą wersję modlitwy Pańskiej. Dłuższa wersja znajduje się w Ewangelii św. Mateusza (Mt 6,9–13). „Naucz nas modlić się” – jest to wołanie każdego człowieka z osobna, ale jest to – powinno być – wołanie małżeństwa i rodziny oraz każdej wspólnoty i grupy. W tej prośbie nie tylko chodzi o słowa, o tekst modlitwy. W tej prośbie chodzi o łaskę takiego życia, w którym modlitwa i życie wzajemnie się przenikają. Prosimy o modlitwę, która jest programem życia i źródłem siły do realizacji tego programu. Pan Jezus w przypowieści o życzliwym przyjacielu, który, zbudzony o północy, dzieli się chlebem, uczy nas o potrzebie ufnej modlitwy. „Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą” (Łk 11,13). Modlitwa za współmałżonka, za dziecko od jego poczęcia, rodziców żyjących i zmarłych, jest światłem i fundamentem dla małżeństw i rodzin. Szczególnie owocna jest modlitwa wspólna w rodzinie. Zaniedbanie odlitwy zamyka człowieka i wspólnotę na Bożą łaskę. Sumienie coraz bardziej ulega zafałszowaniu. Trudności, jakie się pojawiają, nie są rozwiązywane w oparciu o Pana Jezusa i zgodnie z Ewangelią. Wielu ulega pokusie: „To się rozwiedźmy”. Niemało jest takich, którzy swoje grzechy usprawiedliwiają grzechami innych ludzi. Św. Augustyn napisał: „Ludzie… im mniej zwracają uwagę na własne grzechy, tym skwapliwiej wyszukują je u innych”. Przykładem postawy wobec grzechu bliźnich jest Abraham. Prosi Boga o miłosierdzie dla Sodomy i Gomory. Bóg obiecuje, że jeśli w mieście grzechu znajdzie się pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczy całemu miastu. Ale w Sodomie i Gomorze nie znalazło się nawet dziesięciu sprawiedliwych (Rdz 18,20–32). „Tajemnica grzechu… musi prowokować w każdym szczere i trwałe dzieło nawrócenia, by doświadczyć miłosierdzia Ojca” (Porta fidei, 13).
Propozycja postanowienia
Spróbujmy indywidualnie i w rodzinie rozważyć, jak poszczególne wezwania modlitwy „Ojcze nasz” realizować w codziennym życiu?