Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Lekcja żywej wiary

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Dzie­je Apo­stol­skie przy­po­mnia­ły nam, że za swą wia­rę w Syna Boże­go i za gło­sze­nie Jego Ewan­ge­lii Szy­mon Piotr musiał zapła­cić cier­pie­niem. Wpraw­dzie anioł Pań­ski uwol­nił go z jero­zo­lim­skie­go wię­zie­nia, aby dalej tru­dził się, prze­wo­dząc rodzą­ce­mu się Kościo­ło­wi, ale wie­my, że osta­tecz­nie dotarł aż do Rzy­mu i tam został ukrzy­żo­wa­ny, jak jego Mistrz. Podob­ny los spo­tkał apo­sto­ła Paw­ła. (…) Apo­stoł nie boi się śmier­ci, bo jest czło­wie­kiem nadziei. Swój los zło­żył w ręku Boga. Wie, że za jej pro­giem cze­ka na nie­go Pan życia. (…) Posta­wa dwóch Apo­sto­łów jest dla nas lek­cją żywej wia­ry i nie­za­chwia­nej nadziei. Oni wie­dzie­li, że ich los nie może być innym losem niż ten, któ­ry spo­tkał ich Pana i Zba­wi­cie­la. (…) Piotr i Paweł żyli dla Pana, tru­dzi­li się dla Pana i umie­ra­li dla Pana. Z ich śmier­ci i świa­dec­twa wyrósł Kościół rzym­ski, któ­ry stał się punk­tem odnie­sie­nia dla milio­nów wyznaw­ców Jezu­sa Chry­stu­sa na całym świe­cie. Tak­że dla nas Kościół stał się domem, wspól­no­tą życia i zba­wie­nia.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Kate­drze Wawel­skiej, 29 VI 2013 r.