Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wakacyjny wypoczynek z Bogiem

O koniecz­no­ści wypo­czyn­ku mówi sam Pan Jezus, zwra­ca­jąc się do utru­dzo­nych Apo­sto­łów w nastę­pu­ją­cych sło­wach: „Idź­cie sami na miej­sce pustyn­ne i wypocz­nij­cie nie­co” (Mk 6,31). (…) Przy­wo­łu­ję te sło­wa Pana Jezu­sa, by podzię­ko­wać za ten rok szkol­ny i życzyć nauczy­cie­lom, kate­che­tom, dzie­ciom i mło­dzie­ży twór­cze­go wypo­czyn­ku. Cie­szę się, że wie­lu z was zapla­no­wa­ło spę­dzić waka­cje z Panem Bogiem, przez udział w róż­ne­go rodza­ju reko­lek­cjach pro­mo­wa­nych przez ruch Oazo­wy, RAM, KSM i Cari­tas. Z pew­no­ścią wie­cie, że pod­czas tego­rocz­nych waka­cji – w Rio de Jane­iro (Bra­zy­lia) – odbę­dą się Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży z udzia­łem papie­ża Fran­cisz­ka. Mimo dużych kosz­tów zwią­za­nych z wyjaz­dem, z Pol­ski uda­je się do Bra­zy­lii 1500 mło­dych. (…) Piel­grzym­ka zawsze uświa­da­mia nam, że chrze­ści­ja­nin jest czło­wie­kiem dro­gi do nie­ba; że życie chrze­ści­ja­ni­na jest trud­ną, ale pięk­ną przy­go­dą ewan­ge­licz­ną. (…) Mat­ce Pięk­nej Miło­ści z Polań­czy­ka pole­cam was wszyst­kich i z ser­ca bło­go­sła­wię na czas waka­cyj­ne­go wypo­czyn­ku.

Frag­ment Listu przed ini­cja­ty­wą „Rio w Biesz­cza­dach”, czer­wiec 2013 r.