Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (33)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Mar­ność nad mar­no­ścia­mi, powia­da Kohe­let, mar­ność nad mar­no­ścia­mi – wszyst­ko mar­ność” (Koh 1,2). To zda­nie ze Sta­re­go Testa­men­tu jest – jak całe Pismo Świę­te – sło­wem Bożym. Ale jest to tak­że owoc doświad­cze­nia wszyst­kich poko­leń. Wie­le razy czło­wiek doświad­cza, że wszyst­ko, co jest docze­sne, jest mar­no­ścią. W obli­czu śmier­ci, cięż­kiej cho­ro­by, w sytu­acji, gdy tra­ci­my nagle to, co gro­ma­dzi­li­śmy przez wie­le lat, zaczy­na­my rozu­mieć, że „wszyst­ko mar­ność”. Doświad­cze­nie kru­cho­ści życia, małej war­to­ści tego, co ziem­skie, jest szan­są, aby zro­zu­mieć, że naj­waż­niej­szy jest Bóg, przy­jaźń z Nim, zba­wie­nie i wiecz­ność. W mał­żeń­stwie i rodzi­nie gro­zi skłon­ność do sta­wia­nia na pierw­szym miej­scu pie­nią­dza, karie­ry, kosz­tow­nych wyjaz­dów, a usu­wa­nia na mar­gi­nes Boga, modli­twy, Mszy świę­tej, tro­ski o reli­gij­ne wycho­wa­nie dzie­ci, pomo­cy bied­nym. „Uwa­żaj­cie i strzeż­cie się wszel­kiej chci­wo­ści” – mówi Pan Jezus (Łk 12,15). W wie­lu rodzi­nach przy­czy­ną kon­flik­tów są spra­wy mate­rial­ne: zazdrość, poczu­cie krzyw­dy przy podzia­le mająt­ku, nie­uczci­wość we wspól­nie podej­mo­wa­nych inwe­sty­cjach, skąp­stwo lub roz­rzut­ność. Pan Jezus mówi w przy­po­wie­ści o zamoż­nym czło­wie­ku, któ­ry chciał w zgro­ma­dzo­nych dobrach zło­żyć całą nadzie­ję: „Masz wiel­kie zaso­by dóbr… odpo­czy­waj, jedz, pij i uży­waj” (Łk 12,19). A Bóg rzekł do nie­go: „Głup­cze, jesz­cze tej nocy zażą­da­ją two­jej duszy od cie­bie; komu więc przy­pad­nie to, coś przy­go­to­wał? Tak dzie­je się z każ­dym, kto skar­by gro­ma­dzi dla sie­bie, a nie jest boga­ty przed Bogiem” (Łk 12,20–21). Chci­wość jest jed­nym ze skut­ków grze­chu pier­wo­rod­ne­go. Wśród sied­miu grze­chów głów­nych wymie­nia­my na dru­gim miej­scu chci­wość. Św. Paweł wzy­wa nas: „Jeśli­ście razem z Chry­stu­sem powsta­li z mar­twych, szu­kaj­cie tego, co w górze, gdzie prze­by­wa Chry­stus zasia­da­jąc po pra­wi­cy Boga. Dąż­cie do tego, co w górze, nie do tego, co na zie­mi” (Kol 3,1– ). „Świa­tło wia­ry: tym wyra­że­niem tra­dy­cja Kościo­ła nazwa­ła wiel­ki dar przy­nie­sio­ny przez Jezu­sa” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, enc. Lumen fidei, 1).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Poroz­ma­wia­my w rodzi­nie o sło­wach Pisma Świę­te­go: „wszyst­ko mar­ność”. Co to zna­czy dla naszej rodzi­ny?