Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

Marność dóbr doczesnych

NIEDZIELA: Koh 1,2;2,21–23, Kol 3,1–5.9–11, Łk 12,13–21
Ktoś z tłu­mu powie­dział do Jezu­sa: Nauczy­cie­lu, powiedz moje­mu bra­tu, żeby się podzie­lił ze mną spad­kiem. Lecz On mu odpo­wie­dział: Czło­wie­ku, któż Mię usta­no­wił sędzią albo roz­jem­cą nad wami? Powie­dział też do nich: Uwa­żaj­cie i strzeż­cie się wszel­kiej chci­wo­ści, bo nawet gdy ktoś opły­wa we wszyst­ko, życie jego nie jest zależ­ne od jego mie­nia. I powie­dział im przy­po­wieść: Pew­ne­mu zamoż­ne­mu czło­wie­ko­wi dobrze obro­dzi­ło pole. I roz­wa­żał sam w sobie: „Co tu począć? Nie mam gdzie pomie­ścić moich zbio­rów”. I rzekł: „Tak zro­bię: zbu­rzę moje spi­chle­rze, a pobu­du­ję więk­sze i tam zgro­ma­dzę wszyst­ko zbo­że i moje dobra. I powiem sobie: Masz wiel­kie zaso­by dóbr, na dłu­gie lata zło­żo­ne; odpo­czy­waj, jedz, pij i uży­waj”. Lecz Bóg rzekł do nie­go: „Głup­cze, jesz­cze tej nocy zażą­da­ją two­jej duszy od cie­bie; komu więc przy­pad­nie to, coś przy­go­to­wał?”. Tak dzie­je się z każ­dym, kto skar­by gro­ma­dzi dla sie­bie, a nie jest boga­ty
przed Bogiem.
Roz­wa­ża­nie
Nie­jed­ne­mu ze współ­cze­snych wyda­je się, że Kościół winien chro­nić ludzi przed róż­ny­mi nie­bez­pie­czeń­stwa­mi, na przy­kład przed kon­flik­ta­mi. Tym­cza­sem sam Jezus dystan­su­je się od pro­po­zy­cji bycia sędzią w spra­wach docze­snych. Jego pierw­szo­rzęd­nym zada­niem jest uczyć mądro­ści, któ­ra pozwo­li osią­gnąć wiecz­ność. Głu­po­ta zamy­ka nas w krę­gu spraw docze­snych tak moc­no, że zapo­mi­na­my o tym, co potem. Kościół też wzo­rem Pana musi nade wszyst­ko uka­zy­wać nie­zmien­ny cel nasze­go życia, a jeśli wypo­wia­da się o porząd­ku życia tu w docze­sno­ści, to czy­ni to z myślą o tym, co osta­tecz­ne.

rs