Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Tydzień liturgiczny

OSIEMNASTY TYDZIEŃ ZWYKŁY 5 – 10 VIII 2013

Poniedziałek
Lb 11,4b–15; Mt 14,13–21
Słowo Boże: Na pustyni synowie Izraela mówili: „Któż nam da mięsa, abyśmy jedli? Wspominamy ryby, któreśmy darmo jedli w Egipcie, ogórki, melony, pory, cebulę i czosnek. Tymczasem tu giniemy pozbawieni tego wszystkiego.” Jedną z trudniejszych pułapek na drodze ku wolności jest tęsknota za utraconym światem niewoli. Dostatek Egiptu mógł wygrać w starciu z trudnymi wymaganiami drogi do Ziemi Obiecanej. I tak jest wielokrotnie. Tęsknimy za czystym sumieniem. Ale gdy trzeba płacić wysoką cenę, by ratować czyste sumienie, nazbyt chętnie wracamy do łatwych rozwiązań. To poważna pokusa.
Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych i okaż wiekuistą dobroć proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana, odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj.
Wtorek
Dn 7,9–10.13–14; 2 P 1,16–19; Łk 9,28b–36
ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
Słowo Boże: Patrzałem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską. Prorok w widzeniu ujrzał oczekiwanego Zbawiciela, który w zupełnie niezrozumiały wówczas sposób łączył cechy ludzkie i boskie. Wielka tajemnica osoby Boga-Człowieka pozostaje trudną również i dla nas. Nasza pobożność winna cechować się wielkim szacunkiem wobec Chrystusa, który jest Synem Boga, i zarazem głęboką zażyłością, bo przecież stał się jednym z nas.
Modlitwa dnia: Boże, Ty przy chwalebnym Przemienieniu Twojego Jedynego Syna potwierdziłeś tajemnice wiary świadectwem Ojców i ukazałeś chwałę, jaka czeka Twoje przybrane dzieci, spraw, abyśmy byli posłuszni głosowi Twojego umiłowanego Syna.
Środa
Lb 13,1–2a.25–14,1.26–29.34–35; Mt 15,21–28
Słowo Boże: Jak długo mam znosić to przewrotne zgromadzenie szemrzące przeciw Mnie. Powiedz im: „Na moje życie – mówi Pan – postąpię z wami według słowa, któreście wypowiedzieli przede Mną.” Karzący Bóg – taki Bóg niezbyt pasuje do naszych wyobrażeń. Dlaczego Bóg jest – nie bójmy się powiedzieć – pamiętliwy? Nie, nie tak rzecz wygląda. Żydzi pomimo tylu już cudownych doświadczeń pomocy ze strony Boga nie pomyśleli, by znów prosić Go o pomoc. Zaczęli narzekać. A Stwórca wcale nie był złośliwy. Po prostu pozwolił, by spełniły się ich plany. I to stało się już wystarczającą karą.
Modlitwa dnia: Boże, Ty powołałeś błogosławionego Edmunda, aby opiekował się dziećmi, chorymi i ubogimi, spraw łaskawie, abyśmy pobudzeni miłością, za jego przykładem gorliwie przyczyniali się do odnowienia wszystkiego w Chrystusie, poprzez zadania, które nam powierzyłeś do wypełnienia na tym świecie.
Czwartek

Lb 20,1–13; Mt 16,13–23
Słowo Boże: Następnie zwołał Mojżesz wraz z Aaronem zgromadzenie przed skałą i wtedy rzekł do nich: „Słuchajcie, wy buntownicy! Czy potrafimy z tej skały wyprowadzić dla was wodę?”. Spragniony lud szemrze przeciw Bogu. Mojżesz otrzymuje polecenie do Pana, by ze skały wydobyć wodę dla całego ludu i tak czyni. Jednakże klimat narzekania – to znaczy klimat niewiary – jest tak mocny i przenikliwy, że ulegają mu i Mojżesz, i Aaron, którzy winni być przewodnikami na drodze wiary. Bywa, że skała niewiary otoczenia jest tak mocna, że rozbija się o nią niejedno ludzkie serce. Ale zawsze pozostaje droga powrotu do Pana.
Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, niech święty Dominik, który był gorliwym głosicielem objawionej prawdy, wspiera Twój Kościół swoimi zasługami i nauką, i niech będzie dla nas troskliwym opiekunem.
Piątek
Oz 2,16b.17b.21–22; Mt 25,1–13
ŚWIĘTO ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA
Słowo Boże: Tak mówi Pan: „Na pustynię chcę ją wyprowadzić i mówić do jej serca. I będzie Mi tam uległa jak za dni swej młodości, gdy wychodziła z egipskiego kraju. I poślubię cię sobie na wieki”. Bóg odwołuje się do wędrówki przez pustynię. W owych dniach naród nie miał innej ostoi niż sam Bóg. Te okoliczności sprzyjały otwarciu się na Boga. Pustynia, pozwala skuteczniej niż inne miejsca wzrastać w zaufaniu wobec Pana. Nie bójmy się pustynnych miejsc. Bo wówczas jest bliżej do Boga.
Modlitwa dnia: Boże naszych ojców, Ty doprowadziłeś świętą Teresą Benedyktę, męczennicę, do poznania Twojego ukrzyżowanego Syna i do naśladowania Go aż do śmierci, spraw przez jej wstawiennictwo, aby wszyscy ludzie uznali w Chrystusie Zbawiciela i przez Niego doszli do oglądania Ciebie w wieczności.
Sobota
2 Kor 9,6–10; J 12,24–26
ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA DIAKONA
Słowo Boże: Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. Prawdziwą rewolucję ducha musiał przeżyć Apostoł Narodów, gdy z gorliwego faryzeusza, skłonnego wszystko sprowadzać do przepisów prawa, przeszedł do postawy, którą znamionuje miara serca. Paweł zachęca, byśmy postępowali, jak nam nakazuje serce. Bo nie ma jednej miary dla wszystkich. Duch Boży prowadzi każdego właściwą mu drogą. Stąd tak różnorodna w swym kształcie jest świętość.
Modlitwa dnia: Miłosierny Boże, z gorącej miłości ku Tobie święty Wawrzyniec wiernie służył ubogim i odważnie poniósł męczeństwo, spraw, abyśmy miłowali to, co on miłował, i wypełniali to, czego uczył.